image description

Provtagningar vid Alby kulle

Kontrollprogrammet för marken vid Alby kulle fortsätter. Saneringen som genomfördes 1999-2000 följs upp regelbundet. Under hösten 2016 är det dags igen.

I kullen vid Storskiftesvägen fanns mellan 1950 och början av 1970-talet en anläggning för att ta hand om industriavfall. Verksamheten ledde till att mark och grundvatten förorenades av bland annat lösningsmedel.

Under 1999 - 2000 genomfördes en omfattande sanering av marken i området. Saneringsarbetet avslutades med att ett kontrollprogram togs fram och genomfördes.

Vi har även låtit utföra inomhusmätningar för att säkerställa att inte inomhusluften skulle ha motsvarande problem. Dessa utfördes under 2010. 

Vad händer nu?

Botkyrka kommun genomför miljötekniska undersökningar av markområdet vid Alby kulle under vecka 11-13 oktober 2016. Undersökningarna genomförs av företaget NIRAS AB som kommer att ta markprover på flera platser i området. Syftet med provtagningarna är att få en bättre kunskap om, och säkerställa att de kvarlämnade föroreningarna inte innebär någon risk för hälsa och miljö.

  
Kartbild som visar var proverna togs och var det var förhöjda värde i grundvattnet. Klicka på bilden för att se den i större format. Bilden öppnas i ett nytt fönster.

 

Fördjupad text

 

​Bakgrund

I kullen vid Storskiftesvägen fanns mellan 1950 och början av 1970-talet en anläggning för att ta hand om industriavfall. Verksamheten ledde till att mark och grundvatten förorenades av bland annat lösningsmedel.
 
Mellan 1999 och 2000 sanerades (renades) marken genom att jord grävdes bort och flyktiga föreningar i jordens porluft togs bort. Vissa av ämnena hade dock spridits till ett större djup på 3-10 meter under markytan. Saneringen omfattade inte dessa föroreningar eftersom risken för negativa miljö- och hälsorisker bedömdes som liten.
 
För säkerhets skull beslutade kommunen 2001 att starta ett program för att regelbundet göra kontroller av grundvattnet. Detta gör vi för att kunna följa eventuella förändringar i föroreningshalter och för att kunna vidta åtgärder om det bedöms aktuellt. Kontrollen sker i sex grundvattenrör som du kan se markerade på kartbilden ovan.
 
Halterna av lösningsmedel var låga fram till augusti 2009, då något högre halter påträffades i grundvattenröret GW1närmast kullen. Vi gjorde två kompletterande kontroller i december 2009 och februari 2010. Halterna var då fortfarande något högre än normalt. I de övriga fem grundvattenrören har vi inte kunnat mäta någon förändring av halterna.

 

Under våren 2010 gjordes mätningar av inomhusluften på nio fastigheter på Storskiftesvägen i Alby.

Luftmätningen visade inte att det fanns några förhöjda värden av de ämnen som hade förhöjda värden i grundvattenproverna. Men de visade förhöjda värde av andra ämnen. Därför utökades kontrollprogrammet och nya kontoller kommer att göras. Ett nytt kontrollprogram finns sedan 2012.

Senast uppdaterad 2016-10-04