image description

Bakgrund till Botkyrkas IKT-satsning

Botkyrka kommun ska ha moderna skolor och förskolor som kan rusta barnen med tillräckliga kunskaper inom IKT: Information – Kommunikation – Teknologi för att möta framtidens behov.

Botkyrkas skolor genomför en omfattande satsning på digitalisering av lärmiljö.  Vårt mål är att rusta barnen med tillräckliga kunskaper för att möta framtidens behov.

Samtliga elever på högstadiet och gymnasiet tilldelas en egen digital enhet. 
I våra F-6 skolor har vi en minimum täthet  av en  digital enhet på tre barn, i förskolan har vi en minimum av minst en digital enhet på tio barn

Utbildningsnämndens ordförande Ksiazkiewicz, Emanuel gör en kort summering av Botkyrkas utvecklings resa i relation till barn och elevers lärande i en digital värld.

Vi arbetar just nu fram en ny stratigi för lärande i en digital värld.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa visioner och mål formulerades fram 2011-2012 

 

Vision och mål

Framtids- och målsiktet för projektet är formulerat i en ambitiös och tydlig visions- och målskrivning som följer nedan. Vision Nyfikenhet, kreativitet och lust genomströmmar det nya lärlandskapet. Här stimuleras ett lärande som sträcker sig över skolämnenas gränser. När förståelse och sammanhang växer fram kan vi bygga kunskap om både oss själva och världen. Genom tillitsfulla möten och nära samarbete lotsar pedagogerna eleverna in i framtiden.
 

Projektmål

Det övergripande målet för denna en-till-en-satsning är att IKT används som ett medel för att främja barnens och elevernas kunskapsutveckling. Förväntningarna på projektet är att nya och bättre arbetsformer för lärande ska utvecklas, både för elever och pedagoger, och att detta i sin tur leder tillhögre måluppfyllelse och bättre resultat för eleverna.

 Utbildningsnämndens ordförande om en elev - en dator

 
Också i förskolan och grundskolans tidigare år blir digitala hjälpmedel allt vanligare. Kameror, läsplattor, interaktiva tavlor och datorer ger möjlighet att arbeta på nya sätt.

En pedagogisk satsning

Botkyrkas kommuns mål är att vi ska använda digitala verktyg som ett medel för nå bättre kunskapsresultat, genom att undervisningen utvecklas. Forskning visar att digitalisering av lärmiljön kan ge förbättrade resultat – men då måste lärarna och skolorna omforma undervisningen. Därför är utbildning och inspiration, med fokus på de pedagogiska frågorna, en viktig del av Botkyrkas satsning.

 

Botkyrkaelever diskuterar framtidens lärande


 
En elev - en dator utvärderas 


 

 

 

Mål med satsningen på en dator per elev

En elev – en dator är en pedagogisk satsning. Förväntningarna på projektet är att nya och bättre arbetsformer för lärande ska utvecklas, både för elever och för pedagoger. Det ska i sin tur leda till bättre resultat för eleverna.

Målen är att:

•elevernas måluppfyllelse och resultat förbättras.

•arbetsformer och lärmetoder utvecklas, både mot en mer anpassad individualisering och så att eleverna också lär genom och av varandra.

•lärandemiljöerna blir fler och digitala mötesrum utnyttjas för lärande.

•lusten och viljan att lära ökar hos såväl elever som pedagoger.

•avståndet mellan skolans värld och elevernas fritidsvärld minskar.

•elevernas förmåga till reception och produktion av olika multimodala texter ökar.

•pedagogernas möjlighet till uppföljning och respons av elevens kunskapsutveckling

•förbättras.

 
 
 
 

Senast uppdaterad 2016-12-20