image description

G Suite for Education

I Botkyrka kommun pågår ett arbeta med att införa G Suite for Education. Här kan du läsa om vad G Suite for Education innebär.

Det digitala ekosystemet

Här kan du ta del av informationen genom att titta på filmen. Klicka på bilden.

 

 

 

 
 
 
 
 
I Botkyrka kommun har alla skolor och förskolor möjlighet att arbeta med digital utrustning. Detta kan göras tillsammans med olika program och tjänster. Eftersom eleverna kommer att använda både utrustning och tjänster i sitt skolarbete så är det viktigt att känna till vad dessa ska användas till, vem de kan användas av och i vilka system en viss typ av information kan lagras. Vi kommer att benämna  skol- och förskolemiljön som Det digitala ekosystemet.
 
Det digitala ekosystemet i Botkyrka kommuns skolor och förskolor består av flera delar. En av dessa delar är G Suite där användaren kan samarbeta, producera och kommunicera kring lärande. G Suite är en så kallad “molntjänst” (även kallat “datormoln”/”molnet” - https://sv.wikipedia.org/wiki/Datormoln) där användaren kan skriva texter, skapa presentationer, använda e-post och kalender. En av de viktigaste användningsområdena är de samarbetsfunktioner som  innehåller, vilka är centrala för molntjänsten och ger goda förutsättningar för samarbete och utveckling mellan elev/elev och elev/lärare.
 
Botkyrka kommuns skolor använder även andra system och tjänster. I exempelvis Vklass hanteras delar som kunskapsbedömning (betyg), schema, närvaro samt pedagogisk dokumentation. I kommunen används också system som exempelvis stödjer administration.  Utöver Vklass och G Suite så finns andra tjänster tillgängliga för eleven såsom digitala läromedel och öppna resurser på internet som exempelvis Wikipedia, Youtube m.fl.
 
Sammanfattningsvis kan man dela upp systemen och tjänsterna i delarna: myndighetsutövning, pedagogisk administration och pedagogik. Se bild nedan:  

 

Digitala ekosystemet

 

Integritet i molnet

All information som går att koppla till en person räknas som en personuppgift. Hur personuppgifter får behandlas anges i Personuppgiftslagen (PuL - https://lagen.nu/1998:204), vilken syftar till att skydda den personliga integriteten. Det är kommunens ansvar att PuL följs i de datasystem där uppgifter om användare finns. För att det ska bli tydligt vilka system som används och vilka uppgifter som ligger i dessa system har kommunen genomfört utredningar och analyser med risk- och sårbarhetskonskevenser. Ansvarig för att detta följs är utbildningsnämnden vilken har godkänt användningen av molntjänster inom utbildningsförvaltningen.
 
Om en elev har skyddade personuppgifter överförs dessa inte automatiskt till G Suite.
Kontakta elevens rektor för mer information.
 
Personuppgifter kommer att gallras och raderas vid avslutad skolgång eller avslutad anställning i kommunen. Varje användare har möjlighet att själv spara sin uppgifter, arbeten m.m inför gallring. 

Mer Information

Kontaktpersoner i kommunen som kan svara på frågor:
Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden - kontakt via växeln 08-530 610 00
Personuppgiftsombud för utbildningsnämnden är Maria Fhager, registrator,
maria.fhager@botkyrka.se 08-530 612 68
 
 

Senast uppdaterad 2016-12-20