image description

Avgiftskontroll i korthet

Botkyrka Kommun genomför varje år en avgiftskontroll av familjer som har barn i barnomsorgen. De inkomstuppgifter familjen lämnar till oss kommer att jämföras med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela familjeförhållande och inkomst till Botkyrka kommun via e-tjänsten för att rätt barnomsorgsavgift ska betalas.
 
Genom att göra en avgiftskontroll har vi möjlighet att följa upp att familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som gäller och på det sättet behandlas alla lika.
 
Om kontrollen visar att du har betalat fel barnomsorgsavgift kommer en avgiftsjustering att ske. Om du betalat för lite skickas en faktura och om du betalat för mycket görs en utbetalning.
 
Under 2017 kontrollerar utbildningsförvaltningen de familjer som har haft barnomsorg under året 2014.

FAQ avgiftskontroll av barnomsorgsavgiften 

Vem har beslutat att kontrollen ska genomföras?

Utbildningsförvaltningen har beslutat att för att få en mer rättvis fakturering kommer vi att införa avgiftskontroller som omfattar alla berörda hushåll som har barn i förskola, pedagogisk omsorg och eller på fritids. Kontrollen genomförs från och med år 2014, och sedan en gång om året.

Varför gör man en avgiftskontroll?

Vårdnadshavare har ansvar för att meddela familjeförhållande och inkomst till Botkyrka kommun via e-tjänsten för att rätt barnomsorgsavgift ska betalas.
 
Alla familjer ska behandlas lika, därför är avgiftskontrollen en rättvise och trygghetsfråga.

Hur fungerar avgiftskontrollen?

Kontrollen sker genom att den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter, delas med 12. Kommunen får då fram en genomsnittlig månadsinkomst. Månadsinkomsten jämförs sedan med den inkomstuppgift som ni lämnat och som är registrerad hos Botkyrka kommun. Om beloppen inte är lika betyder det att avgiften varit för hög eller för låg. Då räknas avgiften om.
 

Varför kontrollerar ni så långt tillbaka i tiden?

Det beror på att det tar tid innan de slutliga taxeringsuppgifterna är klara hos Skatteverket.

Uppdateras inte min inkomst automatiskt?

Nej, inkomsten uppdateras inte automatiskt. Vårdnadshavare har ansvar för att meddela rätt inkomst så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt.

Var uppdaterar jag min inkomst?

Du uppdaterar din inkomst genom att logga in via e-tjänsten "Min skola" på www.botkyrka.se/utbildning

Hur får jag inloggningsuppgifter till sidan?

Du kan logga in med e-legitimation (som du får från din bank), mobilt bank-id eller så beställer du inloggningsuppgifter direkt via e-tjänsten. Användarnamn och lösenord kan man också få av ett medborgarkontor eller kontaktcenter 08-530 610 00.

Kommer alla att få en faktura?

Nej, endast de som är berörda av en efterdebitering kommer att få en faktura.

När får jag min faktura?

Fakturorna kommer att skickas med start hösten 2016.  Utskicken av fakturor sker i omgångar utifrån vårdnadshavarens födelsemånad (inte barnets). De första som kommer att få fakturor är de som är födda i januari sedan februari osv.

Hur snabbt ska du betala fakturan om du betalat för lite avgift?

Fakturan ska betalas inom 30 dagar, förfallodatumet står på fakturan.

Jag kan inte betala hela fakturan på en gång. Vart ska jag vända mig?

Om du inte kan betala hela fakturan innan den förfaller så kan du ansöka om anstånd eller avbetalningsplan. Enskild prövning görs. Skicka ett mail till avgiftskontroll@botkyrka.se med personnummer och information om varför du inte kan betala. När ditt mejl har kommit till oss kontaktar vi dig.

Tillkommer det avgifter vid en avbetalningsplan?

Ja, det tillkommer dröjsmålsränta.

Vad ska jag göra om man inte är nöjd med det underlag som finns på fakturan?

Du kan beställa hem ett mer detaljerat underlag via mail till avgiftskontroll@botkyrka.se ringa till kontaktcenter 08-530 610 00 eller genom att besöka ett medborgarkontor.

Fakturan stämmer vart ska jag vända mig?

Om det är summan på årsinkomst från Skatteverket som inte stämmer – behöver du kontakta Skatteverket.
 
Om underlaget (förutom årsinkomsten från SKV) inte stämmer kan du skriftligen be att få underlaget för fakturan. Du ska be att få underlag på din faktura skriftligen inom en månad från fakturadatum. Du skickar dokument som styrker uppgifter som anses felaktiga till: avgiftskontroll@botkyrka.se eller skickar ett brev till Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen, Barnomsorgsavgifter, 147 85 Tumba.
Därefter gör utbildningsförvaltningen en utredning och skickar ett svar till dig.

Kan jag få pengar tillbaka om jag betalat för mycket avgift?

De hushåll som haft för hög inkomst registrerad i vårt system kommer att få pengar tillbaka. Brev med information om detta skickas till respektive hushåll. Detta beräknas ske under våren 2017.

Jag ska få pengar tillbaka. Kan ni dra av det på nästa barnomsorgsfaktura?

Nej, vi kan inte koppla ihop avgiftskontrollen med den vanliga barnomsorgsavgiften.

Vad har jag gjort för fel när jag måste betala tillbaka pengar?

Det vanligaste felet är att man inte har anmält rätt inkomstuppgifter. En annan vanlig orsak kan vara att man inte räknat med all skattepliktig inkomst när man anmält sin inkomst. 
Många räkningsmottagare har inte heller anmält sina familjeförhållanden. Inkomsten grundas på de som är folkbokförda på samma adress som barnet.

Vi har flyttat isär, vem av oss ska betala fakturan?

Bodde ni tillsammans under 2014 så har båda ansvar för att fakturan betalas men den skickas till räkningsmottagaren, som blir fakturerad.

Kan ni inte dela upp fakturabeloppet och skicka en till varje inkomst grundare?

Nej, vi får inte fakturera någon annan än räkningsmottagaren så vi kommer inte dela upp fakturan mellan inkomst grundare.

Vad räknas som avgiftsgrundande inkomst vid beräkning av barnom-sorgsavgift?

Den avgiftsgrundande inkomsten utgörs av:
 
• Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 
• Föräldrapenning/sjukpenning/sjukersättning
 
• Arbetslöshetsersättning/KAS/aktivitetsersättning/aktivitetsstöd
 
• Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 
• Skattepliktiga pensionsförmåner (ej barnpension)
 
• Familjebidrag (ekonomisk hjälp vid militärtjänstgöring)
 
• Vård av fosterbarn (skattepliktig del)
 
• Vårdbidrag för handikappade barn (skattepliktig del)
 
• Arvoden, skattepliktiga naturaförmåner
 
• Skattepliktig livränta
 
• Inkomst beskattad i utlandet
 
• Övriga inkomster

Vad räknas inte som inkomst?

Till din inkomst räknas exempelvis inte studiestöd, försörjningsstöd, bostadsbidrag, vårdnadsbidrag, jämställdhetsbonus, barnbidrag, etableringsstöd. Eller sådan inkomst som inte är skattepliktig.

Hur har Utbildningsförvaltningen informerat om att detta ska genomföras?

Affischer med information har varit uppsatta på förskolan/ fritidshemmet. Alla vårdnadshavare har fått ett brev hemskickat i mars 2016. Vi har även informerat via kommunens webbplats, Mitt i Botkyrka och i Södra sidan.

Jag förstår inte min faktura vem kan hjälpa mig?

Du kan besöka våra medborgarkontor, mer information om öppettider hittar du på:
 

Jag har kontaktat utbildningsförvaltningen men inte fått något svar. Varför inte?

Vi har en mycket hög arbetsbelastning under den period som fakturorna går ut. Handläggningstiden kan vara upp till fyra veckor. Vi hanterar ärendena i den ordning de kommer in till oss. Det kan också vara svårt att nå oss på telefon under denna period.
 
När ni skickar ert ärende via e-post avgiftskontroll@botkyrka.se får ni ett autosvar som ett kvitto på att ärendet har kommit fram. Har du inte fått något autosvar dagen därpå, skicka in ditt ärende igen. 

Senast uppdaterad 2017-03-07