image description

Om grundsärskolan

Grundsärskolan är till för de barn och ungdomar som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning, medfödd eller förvärvad.

Grundsärskolan
Grundsärskolan har 9 årskurser precis som grundskolan. Om elevens skolgång ska fullgöras i grundsärskoleklass  eller vara inkluderad i en grundskoleklass är ett kommunbeslut. 
Du som vårdnadshavare ansö​​​​ker om mottagande till grundsärskolan.

Kursplaner

Grundsärskolan har två kursplaner, ämnen och ämnesområden. Eleverna  kan läsa ämnen som i huvudsak är lika grundskolans, men de har  kravnivåer som är anpassade efter elevernas förutsättningar.  Om eleven läser ämnesområden följer de kursplanen med inriktning träningsskolan.

Rektor kan besluta om en grundsärskoleelev  ska läsa en kombination av ämnen från grundskolans, grundsärskolans och inriktning träningsskolans kursplaner.

Ansvar

Utbildningsnämnden har det yttersta ansvaret för vilka elever som ska gå i grundsärskolan. Detta gäller för elever folkbokförda i Botkyrka kommun, i både kommunala och fristående skolor.​​

Om du har frågor kontakta utredare på Specialitstöd, Utbildningsförvaltningen.

Senast uppdaterad 2016-03-02