image description

Berga

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).

Berga/Bondberga är en fornlämningsmiljö med tydliga järnåldersgravfält som ligger i ett öppet och obebyggt kulturlandskap. Området omfattar ett antal järnåldersgravfält placerade på bergskullar invid ett öppet åkerlandskap.  I kombination med en äldre bronsålderslämning och flera övergivna bytomter representerar miljön en lång bosättnings- och brukarkontinuitet. Kvar idag finns dock endast två torp och ett övergivet äldre statarhus. Det till stor del obebyggda kulturlandskapet ger miljön en speciell karaktär.

Berga, gravfält från järnålder

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Fornlämningsmiljö med tydliga järnåldersgravfält i öppet och obebyggt kulturlandskap

 För mer utförlig information om Berga, läs mer till höger. 

 
 

Senast uppdaterad 2015-02-16