image description

​Kagghamra

Kagghamra representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1700-talet med bibehållen grundstruktur i bebyggelse och kulturlandskap. Gården ligger i ett fornlämningsrikt kulturlandskap med fornborgar, gravfält och en övergiven bytomt. Tillsammans representerar bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar områdets stegvisa utveckling från järnålder och fram till idag.

hästar som betar, kagghamra

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Kulturlandskapets öppna obebyggda karaktär
  • Välbevarad 1700-tals herrgård
  • Bibehållen torpstruktur
  • Spår från varv och välbevarade f.d. arbetarbostäder


För mer utförlig information om Kagghamra, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2015-02-16