image description

​Karshamra

Gårdsbebyggelsen vid Karshamra visar på det småskaliga jordbruk som utgjorde grunden i 1600-talets säteribildningar i Grödinge socken. Under några decennier hade gården egna säterirättigheter men fr.o.m. slutet av 1600-talet ingick den i Säteriet Mariebergs omfattande godsägor. Karshamra var en av flera säterier i Grödinge som aldrig nyttjades som sätesgård. Några större investeringar i mer ståndsmässig gårdsbebyggelse genomfördes därför inte. Den nuvarande mangården uppfördes som förvaltarbostad, sannolikt under slutet av 1700-talet. Det är socknens bevarade äldsta gårdsbebyggelse. Tillsammans med det småskaliga jordbrukslandskapet som ligger insprängt mellan åkerholmar och skogsklädda bergskullar representerar Karshamra en gårdsbildning med bibehållen ålderdomlig karaktär.

Åkermark med äldre drag, karshamra

 Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Kopplingen mellan fornlämningar och gårdsbebyggelse
  • Kulturlandskapets småskaliga karaktär
  • Bebyggelsens välbevarade äldre struktur och karaktär
  • Öppen gårdstomt med gamla vårdträd

För mer utförlig information om Karshamra, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2015-02-16