image description

​Malmsjö

Malmsjö representerar en väl bevarad herrgårdsmiljö från 1800-talet med bibehållen grundstruktur i bebyggelse och kulturlandskap.  Gården ligger i ett fornlämningsrikt område med stenåldersboplatser, järnåldergravfält och övergiven bytomt. Tillsammans representerar bebyggelse, kulturlandskap och fornlämningar en kontinuitet i boende och brukande som sträcker sig från stenåldern och fram till idag.

malmsjö gård

Kulturhistoriska karaktärsdrag

  • Tidslagren i fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap
  • Kulturlandskapets rumsliga dimensioner
  • Välbevarad herrgårdsbyggnad från slutet av 1800-talet

För mer utförlig information om Malmsjö, se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2015-03-03