image description

Näs by

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB15).
 
Näs by representerar en äldre, oskiftad, bystruktur med bevarade gårdar från perioden före laga skifte. Gårdarna ligger samlade i en klunga och omges av ett öppet kulturlandskap. Det är en ålderdomlig miljö med mangårdar, backstugor och ekonomibyggnader från 1700- och 1800-tal, en bibehållen bygata och ett kulturlandskap med rötter i 1600-talet.  Ett litet gravfält på en åkerholme indikerar att området sannolikt var bebyggt redan under yngre järnålder.
Torp i näs by
 
 
Kulturhistoriska karaktärsdrag
  • Förhållandet mellan bybebyggelsen och närliggande kulturlandskap
  • Bybebyggelsens välbevarade äldre struktur och karaktär

 

För mer information om Näs by se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-14