image description

Norrga/Iselsta/Råby

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).
 
Gårdarna i byarna Norrga, Iselsta och Råby ligger i ett sammanhängande öppet jordbrukslandskap. Före skiftena var samtliga byars bebyggelse samlad i täta klungbystrukturer. Idag är det endast Iselsta som har kvar denna struktur. De övriga byarna löstes delvis upp i samband med genomförandet av laga skifte under mitten av 1800-talet. I Norrga flyttade den ena av byns tre gårdar ut. I Råby flyttades två av byns sex gårdar. De tre byarna illustrerar därför såväl oskiftad som skiftad bybebyggelse. Till Norrga by hör också en välbevarad kvarnmiljö med anor från 1500-talet. På bergssluttningarna i det kringliggande skogslandskapet ligger ett flertal gravfält som visar att området varit bebyggt sedan förhistorisk tid.
Iselsta, med bevarad tät klungstruktur
 
Kulturhistoriska karaktärsdrag
  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Byarnas placering och omgivande öppna kulturlandskap
  • Byarnas struktur och karaktär

 

För mer uförlig information om Norrga/Iselsta/Råby se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-14