image description

Snäckstavik

Ingår i riksintresse för kulturmiljövården (AB14 Grödinge socken).
 
Snäckstavik är en gårdsmiljö från 1800/1900-tal i ett fornlämningsrikt kulturlandskap som tillsammans med övergivna by/gårdstomter och bevarad torpbebyggelse speglar en för Grödinge socken karaktäristisk utveckling. I områdets västra del ligger en av Grödinges två bronsåldersmiljöer med gravrösen och hällristningar.
Allékantad väg, snäckstavik
 
Kulturhistoriska karaktärsdrag
  • Lång kontinuitet i bosättning och brukande
  • Det öppna och sparsamt bebyggda jordbrukslandskapet
  • Delvis bevarad torpstruktur

 

För mer utförlig information om Snäckstavik se Läs mer till höger.

Senast uppdaterad 2014-04-14