image description

Bakgrund

Resan att ta fram den nya översiktsplanen har varit lång. Redan 2011 deltog flera hundra Botkyrkabor i ”Samtal om framtiden”. Dessa samtal handlade om hur Botkyrka kommun kan bli en ännu bättre kommun att bo, leva och verka i.

”Samtal om framtiden” med 350 Botkyrkabor gav en massa goda idéer om hur Botkyrka borde utvecklas, idéer som vi tog med oss i översiktplanearbetet. Deltagarna i samtalen fick rita på kartor var de bor, var de tycker att Botkyrkas hjärta, bakgård och centrum finns och var de vill se fler bostäder. Nedan finns en länk till en webbkarta med resultatet. Foton och resultat från medborgarsamtalen 2011 finns till höger.

Genom aktiv rekrytering lyckades vi nå många Botkyrkabor som tidigare inte varit med i liknande sammanhang. Men också inom kommunorganisationen förde vi samtal med politiker och tjänstemän för att ringa in utmaningar och hitta förslag på vägar framåt.

Många av de tankar och idéer som blomstrade under 2011 och 2012 samlades i ett samrådsförslag till ny översiktsplan. Den ställdes ut under våren 2013. Många tog chansen att tycka till om den. Det blev både ris och ros men de flesta av synpunkterna handlade om att översiktsplanen behövde bli tydligare. Det gällde framför allt det vi skrivit om byggandet i stadsdelarna, landsbygdens utveckling, buller, stränder och jordbruksmark. Översiktsplanen bearbetades om, men de grundläggande idéerna och principerna behölls. 
 
Den nya versionen av översiktsplanen ställdes ut mellan 10 januari och 10 mars 2014, återigen kunde alla som ville framföra synpunkter. En mindre bearbetning av översiktsplanen gjordes efter utställningen.​

I webbkartan kan du se resultatet.

 

Länkar till underlag

BOTKYRKA KOMMUN (2007).
Botkyrka kommuns handbok i dialog. (PDF, 1923 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2010).
Botkyrkas gröna värden: Naturvårdsprogram för Botkyrka kommun. (PDF, 29,4 MB)

BOTKYRKA KOMMUN (2009).
Botkyrkas riktlinjer för boendeplanering. 

BOTKYRKA KOMMUN (2008).
Botkyrkas strategi för demokrati och delaktighet. (PDF, 82 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2010).
Cykelplan för Botkyrka kommun: Sbf/2010:76. (PDF, 5895 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2012).
Dagvattenstrategi för Botkyrka kommun.

BOTKYRKA KOMMUN (2005).
Detaljplaneprogram central Tullinge.

BOTKYRKA KOMMUN (2007).
Energiplan för Botkyrka kommun: KS/2007:31.

BOTKYRKA KOMMUN (2010).
Folkhälsopolicy. (PDF, 1893 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2012).
Framtid Fittja, Detaljplaneprogram för stadsutveckling. (PDF, 3765 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2009).
Framtid för Alby – ett långsiktigt program för hållbar utveckling.

BOTKYRKA KOMMUN (2010).
Framtid för Tullinge - ett långsiktigt program för hållbar utveckling.

BOTKYRKA KOMMUN (2005).
Inriktningsprogram för Friluftsområdet Lida – Riksten. (PDF, 1960 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2012).
Gestaltningsprogram för Rikstens Friluftsstad: Riktlinjer för utformning av mark och bebyggelse i Rikstens friluftsstad.

BOTKYRKA KOMMUN (2007).
Handelspolicy för Botkyrka kommun (Word, 105 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2009).
Klimatstrategi för Botkyrka. (PDF, 1419 KB)

BOTKYRKA KOMMUN (2011).
Program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov.

BOTKYRKA KOMMUN (2010).
Strategi för ett interkulturellt Botkyrka. (PDF, 83 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2009).
Ett jämställt Botkyrka.

BOTKYRKA KOMMUN (2011).
Tänk nytt, rätt och lätt. Handbok i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (PDF, 924)

BOTKYRKA KOMMUN (2012).
Utveckling Fittja. Ett långsiktigt program för hållbar utveckling.

BOTKYRKA KOMMUN (2010).
WSP
Översiktlig miljökonsekvensbeskrivning för program för områdena Hågelby, Eriksberg och Lindhov, Botkyrka kommun. (PDF, 4766 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN (2002).
Översiktsplan 2002. (PDF, 3788 Kb)

BOTKYRKA KOMMUN, HUDDINGE KOMMUN (2009).
Fördjupning av översiktsplaner Flemingsberg: Samrådshandling. (PDF, 10,2 MB)

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET (2010).
Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys Botkyrka för Botkyrka kommun. (PDF, 2355 Kb)

LANDSKAPSLAGET, LANDSKAPSARKITEKTER LAR (2003).
Miljökonsekvensbeskrivning MKB: Program för Riksten.

MEDBORGARANALYSEN (2011).
Samtal om framtiden.

REGIONPLANEKONTORET (2010).
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010.

SCANDIACONSULT (2002).
Sträckningsstudie Spårväg Botkyrka, Riksten – Tumba – Norra Botkyrka.

SCANDIACONSULT (2002).
Sträckningsstudie Spårväg SYD, Flemingsberg station – Tullinge - Riksten.

SWECO ENERGUIDE AB SUSTAINERGY (2012).
Rapport- Kartläggning av förnyelsebara energiresurser i Botkyrka kommun.

VECTURA (2012)
Analys av miljöaspekter och inledande miljöbedömning – Botkyrkas nya Översiktsplan (PDF, 5333 Kb)

 

Senast uppdaterad 2015-08-03