image description

Förändra marknivån

Om du behöver ändra befintlig marknivå mer än 50 centimeter krävs marklov inom detaljplanerat område.

​Det kan vara att sänka genom att gräva ur eller höja genom att fylla upp. Bygglov för markförändring i samband med byggnation prövas i bygglovsansökan.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar av när du söker bygglov för marklovspliktiga åtgärder. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

  • Situationsplan
  • Markplaneringsritning, skala 1:400
    Rita in markförändringarna på kartunderlaget med måttsättning samt eventuellt avstånd till tomtgräns.
  • Marksektion, (genomskärning av marken).
    Sektionen ska visa nya och befintliga marknivåer och avstånd till tomtgräns/-er.
  • Kontrollplan  

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Om fastigheten ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs strandskyddsdispens.

Tänk på att marklov kan krävas för trädfällning om gällande detaljplan anger det för din fastighet.

Senast uppdaterad 2016-03-23