image description

Glasa in balkongen

Om du ska glasa in din balkong behöver du ansöka om bygglov

​Vid inglasning av balkonger ökar brandrisken. Avskiljning från intill- och ovanliggande balkonger ska utföras enligt gällande brandkrav. Om balkongen utgör utrymningsväg får inte inglasning försvåra utrymning.

Söka bygglov

Följande handlingar behöver du skicka in i 2 exemplar när du söker bygglov för inglasning av balkong. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansökningsblankett
 • Situationsplan
  Markera på kartunderlaget vilken byggnad och vilka fasader inglasningen ska utföras.
 • Fasadritning, skala 1:100
  Rita in den eller de balkonger som ska glasas in. Ange mått på inglasningen.
 • Planritning, skala 1:100
  Markera inglasningen och ange mått.
 • Detaljritning, av den föreslagna inglasningen, till exempel ett produktblad.
  Redovisa även infästningen.
 • Kontrollplan

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Ytterligare handlingar kan komma att begäras för att ansökan ska kunna bedömas.

Senast uppdaterad 2016-03-23