image description

Komplementbyggnad och andra nya bygglovbefriade åtgärder

Sedan den 2 juli 2014 gäller vissa förändringar i plan- och bygglagen för de som har ett en- eller tvåbostadshus.

Förändringen innebär att det inte krävs bygglov för att utföra vissa åtgärder. I de flesta fall måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked innan du får påbörja arbetet. 

Komplementbyggnad (så kallade Attefallshus)

Du kan uppföra en byggnad på upp till sammanlagt 25 m² utan att söka bygglov men du måste dock göra en anmälan så att vi på samhällsbyggnadsförvaltningen kan se att alla tekniska krav som kan ställas på byggnaden är uppfyllda.

Tillsammans med anmälan ska du också bifoga ett antal beskrivande handlingar.

Innan du börjar bygga ska samhällsbyggnadsförvaltningen ha gett ett startbesked och innan byggnaden får tas i bruk ska förvaltningen ha gett ett slutbesked.

Attefallshuset får inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad och permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, som till exempel garage, gäststuga, förråd eller liknande.

Planering och utformning

De tekniska krav som ställs på byggnaden beror på vad den ska användas till. Dessa krav beskrivs översiktligt i 8 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Det du måste tänka på när du planerar att bygga en komplementbyggnad/komplemenbostadshus är först och främst att den och dess installationer ska vara säkra och hygieniska. Byggnadens stomme ska också projekteras och dimensioneras enligt riktlinjerna i lämpliga kapitel i EKS (Europeiska konstruktionsstandarder). Om byggnaden ska användas som egen bostad ska den även vara lämplig, användbar och tillgänglig. Det ställs i princip samma krav på denna bostad som på bostaden i fastighetens huvudbyggnad. Om du ska använda byggnaden som till exempel oisolerat och ouppvärmt förråd eller garage, ställs betydligt lägre krav på byggnaden. Om du framöver vill inreda den och använda som bostad, måste du göra en ny anmälan så att vi kan se att de högre kraven uppfylls.

Komplementbyggnadens utformning och placering får inte vara en betydande olägenhet för dina grannar. Om du vill placera byggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande skriftligt. Grannemedgivandet (namnunderskrifter från samtliga fastighetsägare på den berörda fastigheten) ska framgå på kartunderlaget som skickas in tillsammans med ansökan.

Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen mot gata och/eller park (så kallad allmän platsmark) blir åtgärden bygglovspliktig. Byggnadens taknockshöjd får inte vara mer än 4 meter från marken (medelmarknivå).

Handlingar som ska skickas in i samband med anmälan

 • Anmälningsblankett
 • Tomtkarta/webbkarta  med den nya byggnaden måttriktigt inritad och med avstånd till tomtgränser angivna. Förenklad nybyggnadskarta kan komma att krävas i vissa fall. (Utdrag från webbkartan kan hämtas på kommunens hemsida http://www.botkyrka.se/boochbygga )
 • Planritning med planlösning och utvändiga mått
 • Fasadritningar med mått från mark till takets högsta punkt
 • Kontrollplan som är anpassad för byggnadens placering och planerade användning (Ange grundläggning, brandskydd, tillgänglighet etc)
 • Certifierad kontrollansvarig. Om nämnden bedömer behövligt kan kontrollansvarig och tekniskt samråd krävas, beroende på åtgärdens komplexitet.
 • Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet.

Du får inte påbörja byggnadsarbetena innan du fått startbesked. Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

Handlingar som ska skickas in inför slutbesked

När byggnadsarbetena är avslutade ska du skicka in de handlingar som startbeskedet anger.

Du får inte ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked, om inte något annat har bestämts i startbeskedet. Att ta byggnaden i bruk utan slutbesked är förenat med sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

Tillbyggnad, max 15 kvm

Det tillåtet att bygga en tillbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus på högst 15 m² utan att söka bygglov men du måste göra en anmälan så att vi på samhällsbyggnadsförvaltningen kan se att alla tekniska krav som kan ställas på byggnaden är uppfyllda.

Tillsammans med anmälan ska du också bifoga ett antal beskrivande handlingar.

Innan du börjar bygga ska samhällsbyggnadsförvaltningen ha gett ett startbesked och innan byggnaden får tas i bruk ska förvaltningen ha gett ett slutbesked.

Planering och utformning

De tekniska krav som ställs på byggnaden beror på vad den ska användas till. Dessa krav beskrivs översiktligt i 8 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Det du måste tänka på när du planerar att bygga en tillbyggnad är att den och dess installationer ska vara säkra och hygieniska. Den ska även vara lämplig, användbar och tillgänglig. Tillbyggnadens utformning och placering får inte vara en betydande olägenhet för dina grannar. Om du vill placera byggnaden närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande skriftligt. Grannemedgivandet (namnunderskrifter från samtliga fastighetsägare på den berörda fastigheten) ska framgå på kartunderlaget som skickas in tillsammans med ansökan.

Om byggnaden placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen mot gata och/eller park (så kallad allmän platsmark) blir åtgärden bygglovspliktig.

Handlingar som ska skickas in i samband med anmälan

 • Anmälningsblankett
 • Tomtkarta/webbkarta med den nya tillbyggnaden måttriktigt inritad och med avstånd till tomtgränser angivna. Förenklad nybyggnadskarta kan komma att krävas i vissa fall. (Utdrag från webbkartan kan hämtas på kommunens hemsida http://www.botkyrka.se/boochbygga )
 • Planritning med planlösning och utvändiga mått
 • Fasadritningar med mått från mark till takets högsta punkt
 • Konstruktionsritning, sektionsritning.
 • Kontrollplan som är anpassad för byggnadens placering och planerade användning (Ange grundläggning, brandskydd, tillgänglighet etc)
 • Certifierad kontrollansvarig. Om nämnden bedömer behövligt kan kontrollansvarig och tekniskt samråd krävas, beroende på åtgärdens komplexitet.
 • Utstakning och lägeskontroll kan krävas i ärendet

Du får inte påbörja byggnadsarbetena innan du fått ett startbesked. Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

Handlingar som ska skickas in inför slutbesked

När byggnadsarbetena är avslutade ska du skicka in de handlingar som startbeskedet anger.

Du får inte ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked, om inte något annat har bestämts i startbeskedet. Att ta byggnaden i bruk utan slutbesked är förenat med sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.

Inreda ytterligare bostad

Det är tillåtet att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan att söka bygglov, men du måste dock göra en anmälan så att vi på samhällsbyggnadsförvaltningen kan se att alla tekniska krav som kan ställas på byggnaden är uppfyllda.

Tillsammans med anmälan ska du också bifoga ett antal beskrivande handlingar.

Innan du börjar bygga ska samhällsbyggnadsförvaltningen ha gett ett startbesked och innan byggnaden får tas i bruk ska förvaltningen ha gett ett slutbesked.

Planering och utformning

De tekniska krav som ställs på byggnaden och bostaden beskrivs översiktligt i 8 kapitlet i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Det du måste tänka på när du planerar att inreda ytterligare en bostad är att den och dess installationer ska vara säkra och hygieniska. Den ska även vara lämplig, användbar och tillgänglig. Tänk på att väggar och bjälklag mellan två bostäder ska ha högre ljuddämpande egenskaper och bättre brandskyddande förmåga än motsvarande väggar och bjälklag inom en bostad.

Handlingar som ska skickas in i samband med anmälan

För att vi ska kunna bedöma om tillbyggnaden kommer att bli bra, behöver vi även få in följande handlingar:

 • Anmälningsblankett
 • Planritning med planlösning. Nya byggnadsdelar (väggar) ska markeras. Tillgängligheten, möblerbarheten redovisas.
 • Kontrollplan. (Certifierad kontrollansvarig kan krävas om nämnden bedömer behövligt med tekniskt samråd)
 • Konstruktionsritning för ljud- och brandförstärkta väggar och bjälklag.

Du får inte påbörja byggnadsarbetena innan du fått startbesked. Att påbörja byggnadsarbeten utan startbesked är förenat med sanktionsavgift, enligt plan- och byggförordningen.

Handlingar som ska skickas in inför slutbesked

När byggnadsarbetena är avslutade ska du skicka in de handlingar som startbeskedet anger.

Du får inte ta byggnaden i bruk innan du fått slutbesked, om inte något annat har bestämts i startbeskedet. Att ta byggnaden i bruk utan slutbesked är förenat med sanktionsavgift, enligt plan- och byggförordningen.

Takkupor

Takkupor på en- och tvåbostadshus

Anmälan krävs om:

 • Åtgärden utförs inom detaljplan
 • Åtgärden utförs utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse om kommunen bedömer att anmälan krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen.

Bygglov krävs om:

 • Åtgärden innebär ingrepp i bärande konstruktion. Med den bärande konstruktionen menas primärbärverket, tex balkar  och takstolar
 • Åtgärden upptar mer än halva takfallets längd (från gavel till gavel)
 • Fler än 2 kupor sammanlagt på huset

Handlingar som ska skickas in i samband med ansökan

 • Ansökningsblankett
 • Tomtkarta
 • Fasadritning med byggnadens takfallslängd redovisad och måttsatta takkupor.
 • Sektionsritning
 • Konstruktionsredovisning
 • Kontrollplan

Avgifter för åtgärder som kräver anmälan trots att bygglov inte krävs

En avgift kommer att tas ut för kommunens handläggning av anmälan. Avgifterna beräknas utifrån (en genomsnittlig arbetstid och timersättning enligt) gällande taxa.

 

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, men där anmälan krävs
Avgift
Uppföra eller bygga till en byggnad som avses utgöra en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad (byggnad/tillbyggnad om max 15 kvm
2 904 kr
Uppföra eller bygga till en byggnad som avses utgöra en särskild bostad (komplementbostadshus) eller en komplementbyggnad (byggnad/tillbyggnad om över 15 kvm, men max 25 kvm)
6 534 kr
Ändring av komplementbyggnad till komplementbostadshus
2 904 kr
Tillbyggnad till en- och tvåbostadshus om max 15 kvm
4 356 kr
Inreda ytterligare bostad i enbostadshus
4 840 kr

 

Ordförklaring:

Utstakning: kommunen eller annan behörig sakkunnig stakar ut byggnaden på marken enligt ritningar.

Lägeskontroll: kommunen kontrollerar att byggnaden har rätt läge.

Byggnadsarea: Area som byggnaden upptar på marken.

Bruttoarea: Sammanlagd area på samtliga våningsplan med ytterväggar inräknade.

Senast uppdaterad 2016-04-04