image description

Eriksberg 2:27 - Prästviken

Planen föreslår cirka 460 lägenheter i bostadkvarter samt ett antal villor, kedjehus och radhus. Totalt innebär detta cirka 500 nya bostäder.

 

Detaljplanen befinner sig i det skede somkallas samråd

 

 Eriksberg 2:27 - Prästviken

 

Detaljplanen rymmer byggrätter för flerbostadshus och enbostadshus samt byggrätter för förskola och äldreboende. Detaljplanen säkerställer även ett antal kvaliteter och funktioner i den nya stadsdelens omgivning och därför rymmer planområdet bland annat rekreationsområden, regionalt cykelstråk samt ytor för dagvattenhantering.

Fotograf: Bild: Tyréns arkitekter

 

Bakgrund 

2011 togs ett program fram för Hågelby, Eriksberg och Lindhov. Programmet visade hur dessa områden kunde utvecklas som verksamhetsområde, hur de gröna kilarna kunde stärkas genom Botkyrkaparken, samt hur Eriksberg och Alby bättre kunde kopplas till varandra. I programmet pekades Prästviken ut som bostadsområde.

2013 tog Stockholms stift initiativ till ett planarbete för att utveckla Prästviken, området kring Botkyrka kyrka. Sedan samrådet har Prästlönetillgångarna sökt en exploatör för projektet.

Från den 9 februari till och med den 13 mars 2015 hölls samråd för förslaget.

Vad händer nu?  

Resultatet av samrådet bearbetas. Nästa steg är att skicka ut planen på granskning.

Senast uppdaterad 2016-10-18