image description

Segersby 2

Fastighetsägaren till Segersby 2 vill ändra den gällande detaljplanen så att hans planerade tvättjänstanläggning får plats på fastigheten samt passar in i det omgivande kulturhistoriskt värdefulla landskapet.

Denna plan är i det skede i planprocessen som heter samråd

 

 Karta som visar var planområdet ligger

 

Bakgrund

Nu prövas möjligheten att bygga en tvättjänstanläggning på fastigheten Segersby 2 som enligt gällande detaljplan är en industrifastighet med särskilt miljöhänsyn. Fastigheten ligger intill det kulturhistoriskt värdefulla landskapet kring Älvesta säteri. Landskapsbilden, gestaltning, och dagvattenlösning är några av de viktiga frågor som ska lösas i planen.

Förslaget

Planområdet ligger i Eriksberg i norra Botkyrka som gränsar till det värdefylla kulturmiljön runt Älvesta Säteri. Fastighetsägaren vill få ett utökat byggnadsarea samt vill köpa till en mindre bit mark i sydöstra hörnan av fastigheten samt öka fastigheten 5 meter norrut. Marköpen skulle möjliggöra byggandet av ett tvätteri som behöver en viss fastighetsstorlek så att verksamheten skulle kunna fungera.

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö samt gränsar till herrgårdslandskapet kring Älvesta som är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram.

Enligt planförslaget kommer fastigheten planläggas som industri (J) med byggnadsarea på 4150 kvm. Utöver detta kommer även silos och en skorsten placeras i baksidan av byggnaden. Förslaget kommer att medföra 25 stycken parkeringsplatser för bilar och 30 stycken parkeringsplatser för cyklar som ryms inom fastigheten.

Gestaltningsmässigt kommer planförslaget att medföra en lutande växtbeklädd tak mot Hågelbyleden så att bygganden skulle smälta in i landskapet. Även den existerande skyddsplanteringen som kommer att kompletteras med flera träd och buskar kommer att skapa en övergång mellan kulturlandskapet och industriområdet.

Vad händer nu?

Från den 23 februari 2017 till den 07 mars 2017 pågår samråd för planförslaget. Förslaget ställs ut i kommunhuset på Munkhättevägen 45 i Tumba, på plan 2. Under rubriken "Samrådshandlingar" till höger kan du hitta mer information om projektet. Eftersom en del av handlingarna är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Om du vill ha en papperskopia på handlingarna kan du beställa dem via plan@botkyrka.se.

Öppet hus

Den 27 februari 2017 klockan 17:00-18:00 finns det möjlighet att komma till öppet hus och få information om förslaget samt ställa frågor.

Tid: 27 februari 2017 kl. 17:00-18:00

Plats: plan 2, Munkhättevägen 45, Tumba

Tyck till!

Skicka dina synpunkter på förslaget till plan@botkyrka.se eller till vår postadress:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Botkyrka kommun
147 85 Tumba

Vi behöver ditt yttrande senast den 7 mars 2017. Sakägare som under samrådstiden eller granskningstiden framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda har rätt att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Senast uppdaterad 2017-02-22