image description

Varvet 1

Detaljplanen prövar om det går att uppföra en ny lagerbyggnad på en industrifastighet i Slagsta Strand.

Denna plan befinner sig i det skede som kallas Laga Kraft

​Ny lagerbyggnad

Syftet med förslaget till detaljplan är att medge en ny lagerbyggnad på den befintliga industrifastigheten Varvet 1. Byggnadens gestaltning ska samspela med den befintliga bebyggelsen på fastigheten. 

 

 Varvet 1

 

Fastigheten Varvet 1 är idag bebyggd med tre industribyggnader där ca 35-40 olika verksamheter såsom lättare industrier, lager och kontor bedrivs. Byggrätten som medges i den gällande detaljplanen för fastigheten är inte fullt utnyttjad. Enligt den gällande detaljplanen får dock denna byggrätt inte utnyttjas om fastigheten styckas av. En ny detaljplan krävs eftersom fastighetsägaren vill stycka av och bebygga den obebyggda delen av sin fastighet.

Planförslaget var på samråd från 2 till 23 maj 2016. 5 till 26 september hölls granskning för förslaget. Här till höger kan du hitta mer information om projektet.

Vad händer nu?

Detaljplanen vann lagakraft den 24/1 2017.

Senast uppdaterad 2017-01-30