image description

Slättmalm

Nu prövas möjligheten att bygga bostäder i östra Vårsta. I natur- och sjönära läge planeras 289 nya bostäder i småhus och låga flerbostadshus, samt en förskola.

Planområdet Slättmanlm

Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 17 februari 2015 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta ett förslag till detaljplan för Slättmalm i Vårsta. Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa ett attraktivt bostadsområde med naturnära bebyggelse i östra Vårsta inom fastigheten Malmbro Gård 1:4, Vårsta 1:20 och Vårsta 1:14. I detaljplanarbetet utreds också behovet av en ny förskoletomt.

Förslaget

Planområdet ligger cirka 700 meter öster om Vårsta centrum och norr om Nynäsvägen. Förslaget innebär att naturnära bostäder kan komplettera Vårsta i området som kallas Slättmalm. Området utgörs huvudsakligen av en sedan länge nedlagd grustäkt som, förutom vissa lokala höjder, sluttar mot sydväst. Översiktplanen anger ”natur- och sjönära bostäder i östra Vårsta” och ”gles stadsbygd”, vilket stämmer väl överens med kommunens intentioner för det kommande planarbetet.

Kommunen vill att det gamla grustäktsområdet ska bebyggas med radhus, villor och låga flerbostadshus. Detaljplanen medger cirka 289 nya bostäder i form av friliggande villor, rad- och parhus och även flerbostadshus. Förutom bostäder föreslås en förskola i området.

Flera natur-, miljö- och kulturmiljöfrågor behöver utredas inom ramen för detaljplanearbetet. Trafikmatningen föreslås ske via Nynäsvägen. Kopplingar mot omgivande områden sker på ett flertal punkter med gång-och cykeltrafik.

Vad händer nu?

Detaljplanearbete pågår

Senast uppdaterad 2016-12-09