image description

Lantmäteriförrättningar

Olika typer av förrättningar
Hela Botkyrka kommun är indelad i fastigheter. En fastighet är inte en byggnad utan ett avgränsat geografiskt område som består av mark och ibland av vatten. En fastighet som är bestämd även i höjdled kallas 3D-fastighet. Det finns cirka 14 000 fastigheter i Botkyrka kommun.

Förändringar i fastighetsbilden gör av det statliga Lantmäteriet genom lantmäteriförrättningar. Nya fastigheter kan skapas på olika sätt, men för samtliga gäller de allmänna lämplighetskraven och att det endast får ske i enlighet med gällande planer och bestämmelser. Både ny fastighet och stamfastighet måste fungera för sitt ändamål till exempel åretruntbostad. Med det menas bland annat att väg, vatten och avlopp ska kunna lösas.

Bild som beskriver Lantmäteriprocessen

Lantmäteriprocessen

 

 

Genom en lantmäteriförrättning kan fastigheter:

 

Nybildas - genom avstyckning avskiljs ett område från en fastighet och bildar en ny fastighet.

Bild som beskriver nybildning av fastighet


 

Ombildas - genom fastighetsreglering överförs ett markområde från en fastighet till en annan.

Bild som beskriver ombildning av fastighet


 

Delas - genom klyvning delas en fastighet som ägs av flera

Bild som beskriver delning av fastighet

 

  
Läggas ihop - genom sammanläggning läggs två eller flera fastigheter samman vilka ägs av samma person/er.

Bild som beskriver sammanläggning av fastighet

 

Senast uppdaterad 2014-02-28