image description

Del av kv. Tegskiftet m.fl. - Tillägg

Nu pågår ett arbete med att ta fram ett tillägg till detaljplan för en förskola i Alby.

​Planprocessen

Detaljplaneprocessen har flera steg, vi befinner oss nu i plansamrådsskedet. Eftersom det är ett enkelt planförfarande kommer planen att antas direkt efter samrådet. Planen var på samråd mellan den 1 och 29 november 2013.

 

 

Karta med planområdet markerat

Planområdet markerat i rött

 

Marken som kommunen har är redan i sin helhet planlagd som skola eller förskola i en våning. För att inte byggnaden ska ta för mycket plats på marken i anspråk vill kommunen bygga i två våningar.

Den planerade förskolan finns illustrerad i Framtid Alby. Stadsbyggnadsidén Framtid Alby är ett led i genomförandet av Albys utvecklingsprogram som kommunfullmäktige antog våren 2009.

Ett förslag på tillägg till detaljplan för del av kv. Tegskiftet m.fl.(50–20.1-1T) har upprättats enlighet med Plan- och bygglagen 2010:900. Här får du tillfälle att läsa förslaget och lämna synpunkter på ändringen. Den handläggs med enkelt planförfarande. Det kan användas när planförslaget har begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och överensstämmer med översiktsplanens intentioner. Om du framför skriftliga synpunkter som inte blir tillgodosedda kan du överklaga samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande.

Förslaget

Alby har ett stort behov av förskoleplatser och utbildningsförvaltningen bedömer att behovet kommer att öka de kommande åren. Förskolan planeras att rymma 12 avdelningar och drivas i kommunal regi.

 

Handlingar

 

Här till höger kan du ta del av utställningshandlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora är det bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på din egen hårddisk. Önskas papperskopia går det att beställa via plan@botkyrka.se  

 

Senast uppdaterad 2015-12-21