image description

Tunnelbanedepå i Norsborg

Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting bygger en ny tunnelbanedepå, ett garage för tunnelbanetåg, i Norsborg. Spårområdet vid Norsborgs station utökas och kompletteras med byggnader och spårtunnlar under och i anslutning till Eriksbergsåsen.

 

Vad händer nu?

Skarpbrunnavägen öppnar för biltrafik igen

Den 19 juni 2015 öppnar den del av Skarpbrunnavägen som varit avstängd för biltrafik. Vägen har varit avstängd sedan år 2013. Tidigare i år öppnades den avstängda delen av Skarpbrunnavägen för gång- och cykeltrafik.

De stora sprängningsarbetena är klara

I slutet av november 2014 genomfördes den sista underjordssprängningen nere i bergtunnlarna och nu finns tre stora tunnelrör under Eriksbergsåsen.

Nu byggs huset

Sedan mars 2015 pågår arbetet med att bygga huset som ska stå längs med Hallundavägen. Här blir det kontor och andra utrymmen för de som ska jobba i depån när den är färdig. Dessutom kommer en verkstad att byggas för tunnelbanetågen.

 

Om projektet

SL har kommit fram till att Norsborg har det bästa läget i och med att det ligger nära ändstationen, och att man då slipper köra tomma tåg till startpunkten. Depån har delvis byggts in i Eriksbergsåsen, för att man inte ska behöva ta så mycket mark i anspråk. Depån kommer att ligga 18 till 37 meter ner i berget.

På plussidan finns att depån skapar nya arbetstillfällen i kommunen, att det blir ett nytt signalsystem på Röda linjen som ger en tätare och punktligare trafik och nya fräschare tåg samt upprustade stationer i Hallunda och Norsborg.

På minussidan finns störningar i samband med byggarbetet, sprängningar och byggtransporter.

Detaljplanen antogs i december 2011 och vann laga kraft 120119. Inledande arbeten påbörjades under februari 2012. Det nya tunnelbanegaraget står färdigt 2016.

Du kan läsa mer om den nya tunnelbanedepån genom att följa länkarna till höger. Där finns också länkar till handlingarna. Eftersom en del av dem är ganska stora kan det vara bättre att högerklicka på dem och välja att spara dem på sin egen hårddisk.

 

Frågor och svar om tunnebanedepån

SL har sammanställt  några frågor och svar som du kan läsa om du klickar på "fördjupad text" här under.

Fördjupad text

Generella frågor

Vad är en tunnelbanedepå?

En tunnelbanedepå är en uppställningsplats för tågen i tunnelbanan där man kan göra löpande underhåll, reparationer och städning.

Vad innebär tunnelbanedepån?

SL planerar att bygga en ny depå för att uppställning av nya tunnelbanevagnar. Depån behövs eftersom SL ska införa ett nytt signalsystem på röda linjen för att kunna ha tätare trafik och nya, bekvämare vagnar. Då räcker de depåer som finns inte till. Planerna är att bygga större delen av depån inne i berget vid Norsborgs tunnelbanestation. Genom att bygga depån i berget behöver man inte använda så stor markyta.

Var byggs depån?

Depån ska byggas i området mellan Skarpbrunnavägen och Hallundavägen, väster om Norsborgs tunnelbanestation. Området som kommer att bli område för depåverksamhet är idag spårområde och parkmark. En stor del av depån kommer att byggas i berget.

Varför byggs delar av depån in i berget?

Depån planeras att delvis byggas i berget för att man ska slippa använda mark som kan utnyttjas bättre till andra ändamål. Uppställning av vagnar kan ske under marknivå utan tillgång till dagsljus.

Varför läggs inte hela depån inne i berget?

Det är av arbetsmiljöskäl. Lagen säger att man måste ha ljusa arbetsplatser för stadigvarande arbete. Verkstäder, service- och personallokaler med mera måste ligga i dagsljus.

Varför måste depån byggas just här?

SL har studerat andra lägen längs Röda linjen för att bygga depån. Norsborg är det bästa läget dels för att det finns god bergtäckning här och dels för att depån ligger nära ändstationen. På så sätt undviks tomkörning av vagnar vilket är bra för miljön. Dessutom minskar riskerna för förseningar när tågen har en kort startsträcka för att sättas ut i trafik.

När påbörjas arbetet och hur länge håller det på?

De förberedande arbetena planeras att påbörjas på tunnelbaneområdet under hösten 2011. De ordinarie arbetena förväntas börja våren 2012, om detaljplanen då vunnit laga kraft. Depån beräknas vara klar 2016.

Varför drar projektet igång innan detaljplanen vunnit laga kraft?

Det gör vi för att kunna ha delar av depån klar när de tåg som är beställda kommer att levereras. För att kunna bygga anläggningen så snabbt som möjligt kommer vi att anlägga en arbetstunnel, sänka det nuvarande vändspåret och göra en spårtunnel under Skarpbrunnavägen. När planen har vunnit laga kraft gör detta att arbetet kan göras effektivt och också att arbetet blir klart så tidigt som möjligt.

Vad är fördelarna med projektet?

De nya vagnarna kommer ge utökad tunnelbanetrafik och förbättrad driftsäkerhet. Den förbättrade kollektivtrafiken gör kommunen attraktivare och kommer skapa fler arbeten både i depån och i andra delar av kommunen. Det kommer även betyda förbättringar för miljön eftersom placeringen nära ändhållplatsen minskar tomkörningen. I samband med att depån byggs kommer tunnelbanestationerna i Norsborg och Hallunda att rustas upp.

Vad kostar det att bygga depån och hur finansieras det?

Investeringen för projektet är på 1,6 miljarder kronor och finansieras av SL.

Hur stor blir depån?

Byggnaden ovan mark kommer bli drygt 200 meter lång. I berget kommer det att kunna stå 17 tåg.

Vem äger marken?

Det är Botkyrka kommun och Stockholms stad som äger de största delarna av marken inom planområdet.

Var kan jag få information om vad som händer?

Vi ska försöka nå ut till så många som möjligt och använda många olika kanaler. SL:s webbplats kommer att uppdateras hela tiden med ny information. Ett nyhetsbrev med den viktigaste informationen för de kommande månaderna kommer delas ut till de som bor i området.

Sprängningar, byggstörningar, transporter med mera

Hur går en sprängning i bergrum till?

Varje sprängning inleds genom att man borrar en stor mängd hål för sprängämnet. När sprängningen sker blir det inte en enda stor smäll utan en smattrande serie.

Hur ofta kommer sprängningar att ske?

Sprängningar är planerade att göras varje arbetsdag. Än så länge är det inte klart hur många sprängningar det blir per dag. Arbetet kommer att ske i etapper och i olika områden.

Hur lång tid kommer sprängningarna att pågå?

Sprängningarna kommer att göras under tre år.

Hur ser man till att berget inte kollapsar?

Efter sprängningen förstärks berget med bultar som är flera meter långa. Därefter sprutas berget med betong och stålfiber för att förstärka bergytan.

Finns det risk för skador på fastigheter och andra byggnader?

SL gör en noggrann riskanalys för att undvika att det blir några skador. De närliggande fastigheterna kommer att  besiktas och dokumenteras innan arbetet startar. Vibrationsmätare kommer att placeras ut. Vibrationsmätarna registrerar stötvågen i berget och varje sprängning analyseras med hjälp av vibrationsmätarna.

Hur säkerställer ni att sprängningarna utförs på ett säkert sätt?

Sprängningarna ska göras 18-37 meter ner i berget – det betyder att depån sprängs ut djupt ner i berget och det ger stora marginaler. Gränsvärdena är av säkerhetsskäl lägre när man spränger nära bostäder.

När på dygnet kommer ni att arbeta?

Vi ska följa de lagar som gäller. Bullrande arbeten, som sprängningar, får göras mellan klockan 07.00 och 22.00. Borrningar kommer göras fram till 19.00. Icke-störande arbeten får utföras dygnet runt.

Kommer ni förvarna vid sprängningarna?

De som bor i området har erbjudits att få en tjänst som innebär att de blir uppringda innan varje sprängning.

Var kommer byggtransporterna att gå?

Byggtransporterna kommer att gå på St Botvids väg och Hallundavägen.

Var kommer byggbaracker och maskiner att stå uppställda?

Byggbaracker och maskiner  kommer att vara uppställda i anslutning till gångtunneln under Hallundavägen, längs med Hallundavägen och på St Botvids väg.

Miljö och buller

Kommer ni att behöva ta bort några träd? Kommer nya att planteras i så fall?

Förmodligen kommer en del växter att behöva tas bort vid Hallundavägen vid slutet av spårområdet efter Norsborgs station. Miljökonsekvenserna utreds i samband med detaljplanen. Så långt det är möjligt kommer hänsyn att tas till miljön runt omkring. Mer information kring detta kan lämnas längre fram i processen.

Kommer man att kunna fortsätta använda gång- och cykelvägen i området?

Gång- och cykelvägen på Hallundavägen kommer stängas av och ersättas av en provisorisk gång- och cykelbro mellan Skarpbrunnavägen och Hallundavägen.

Kommer verksamheten att bullra mycket när depån är i drift?

Vi räknar inte med att verksamheten kommer att störa de som bor i området när depån är i drift. SL har en liknande depå i närheten av bostadsområdet i Rissne. Verksamheten där fungerar väldigt bra och utan klagomål. Det som kommer att störa är arbetena och transporterna under byggtiden. SL kommer dock att studera bullernivåerna och vidta bullerskyddsåtgärder som krävs.

Hur ska de boende skyddas från buller?

Vi kommer att bygga bullerplank vid de ställen som är mest utsatta. SL har även erbjudit Folkets Hus i Hallunda för dem som inte vill vara hemma på dagtid vid sprängningarna.

Det finns ett fornlämningsområde i närheten, kommer ni ta hänsyn till den?

Inga fornlämningar påverkas av den föreslagna utbyggnaden. De registrerade fornlämningar som funnits inom planområdet har redan undersökts.

Utanför planområdet, norr om S:t Botvids väg, i nivå med en planerad arbetstunnel, finns en fornlämning, som ska beaktas vid val av sträckning och läge för denna temporära anläggning. Vi ska göra en avstämning med länsstyrelsens arkeologer för att vara säkra på att vi inte påverkar fornlämningen.

Hur kommer miljöaspekten beaktats under byggtiden?

Under byggtiden tar vi hela tiden hänsyn till människor och miljö. Till exempel mäter vi hela tiden buller och vibrationer och anpassar arbetet därefter.

Hur påverkas miljön när depån är i drift?

Fler kan välja att resa kollektivt. Det betyder minskade koldioxidutsläpp och en bättre miljö i Stockholm.

Vad gör ni av stenmassorna från sprängningarna?

Bergmassorna från byggandet av depån körs till närliggande stenkrossar i södra Stockholm. Där krossas berget och återvinns.

Varför byggs det en dagvattendamm?

Dagvatten från hårdgjorda ytor utomhus för uppställning och trafikering av motorfordon renas via partikel- och oljeavskiljare. För jämna ut och komplettera reningen kommer en dagvattendamm att anläggas norr om Hallundavägen.

Trafik och stationer

Kommer tågen att gå som vanligt under tiden?

Vi studerar för närvarande hur trafiken eventuellt påverkas. Eventuellt måste tågen vända vid Hallunda station under en begränsad tid. Vi återkommer med mer information om detta.

Kommer stationen i Norsborg att påverkas?

Ja. Stationen i Norsborg måste eventuellt stängas under vissa tider, och tågen vänder då vid Hallunda. I samband med bygget av depån kommer stationerna i Norsborg och Hallunda att rustas upp.

Blir det någon förbättring i tunnelbanetrafiken när depån är färdig?

Ja, det blir tätare, mer pålitlig och punktlig trafik på Röda linjen. De nya vagnarna ger också bättre komfort för resenärerna. Stationerna i Norsborg och Hallunda ska rustas upp i samband med bygget.

Hur mycket kommer trafiken att utökas med det nya signalsystemet?

Kapaciteten på Röda linjen ökar från dagens 24 tåg till 30 tåg i timmen på den mest trafikerade delen av röda linjen. Hur trafiken kommer att fördelas på Norsborgs- respektive Fruängen-grenen är inte klart än.

Kommer några vägar att stängas av?

Skarpbrunnavägen kommer att stängas av vid dess västra ände tills vidare. Detta kommer betyda att den ordinarie vägen för buss 708 ändras och att en minibuss trafikerar Skarpbrunnavägen/Karsby International School. Vid St Botvids väg kommer en tillfällig väg att anläggas parallellt med den befintliga för att ge plats åt bergtransporter.

Hänsyn till berörda

Hur tar ni hänsyn till skolor och förskolor som ligger i närheten?

I genomförandeskedet kommer vi att ta hänsyn till skolor och förskolor i närheten när vi planerar byggtransporter med mera. Skolorna kommer också att informeras om arbetena i god tid innan de påbörjas.

Kommer de berörda att erbjudas alternativboende?

Ja, för de som vill erbjuder SL alternativboende.

Kommer byggnaden skymma utsikten från bostäderna på Skarpbrunnavägen?

Nej.

Senast uppdaterad 2015-06-18