image description

Markanvisningstävling för bostäder vid koloniområdet i Alby

Nu är markanvisningstävlingen avgjord och en vinnare är utsedd.

Du kan läsa nyheten här: Nyhet på botkyrka.se om att tävlingen är avgjord

Nu påbörjas planarbetet

Snart startar planarbetet som beräknas pågå i drygt två år från samhällsbyggnadsnämndens beslut om markanvisningar. En antagen detaljplan beräknas till tidigast under våren 2019. Utbyggnadstakt och eventuell etappindelning för kvarteren beslutas i samråd med vinnarna

Kommunen kommer att träffa markanvisningsavtal med det eller de bolag som i sina tävlingsbidrag bäst uppfyller bedömningskriterierna samt i övrigt uppfyller givna tävlingsförutsättningar och kvalificeringskriterier.

Alby – en del av Södra porten till Stockholm

Alby tillsammans med stadsdelarna Hallunda och Eriksberg ingår som en del av Södra porten. Området har goda kommunikationer med såväl tunnelbana som bussar. Via E4/E20 når man snabbt den regionala stadskärnan vid Kungens kurva-Skärholmen, Södertälje och Stockholm centrum. Den planerade vägen, Förbifart Stockholm, stärker kopplingarna till regionens norra delar. I framtiden ska Alby bli en förebild både som en plats för kreativitet och en långsiktigt hållbar stadsdel. Målet för Albys förnyelse är en stadsdel där dagens Albybor trivs ännu bättre – och dit nya Albybor vill flytta.

I mars 2014 antog kommunfullmäktige en stadsbyggnadsidé som beskriver hur stadsdelen Alby som helhet kan utvecklas genom bland annat förnyade gator och parker, bättre kopplingar till omgivningen, ett rustat centrum, och genom förtätningar med ny bebyggelse. Målet för stadsdelens förnyelse är en ny, tätare stadsmiljö med gröna tillgångar, service, infrastruktur och om Alby centrum nära Albysjön. Området är svagt kuperat och utgörs av ett koloniområde som uppfördes 1974 samt parkmark. I den södra delen av markanvisningsområdet uppförs en ny förskola med plats för 240 barn som planeras vara färdig under 2017. I väster finns ett äldreboende som drivs av kommunen och i öster ligger två basebollplaner. Söder om markanvisningsområdet ligger ett radhusområde som byggdes när stadsdelen uppfördes vid 1970-talets början. Koloniområdet är en viktig målpunkt som bidrar till att skapa möten mellan Albyborna. Området ligger även i nära anslutning till badplats, friluftsliv och värdefulla kulturmiljöer såsom Albkollektivtrafik. En stadsdel i Botkyrka där många vill bo.

Tävlingsområdet

 

Markanvisningsområdet är beläget några hundra meter öster y gård. Norr om markanvisningsområdet ligger Subtopia, som är ett kluster för företag inom de kreativa näringarna. Här finns bland andra Cirkus Cirkör, olika scener och en restaurang.

Inom ramen för stadsbyggnadsidén skissades det på ett förslag till förtätning i området kring koloniområdet i Alby bestående av ny bostadsbebyggelse och en förskola. Stadsbyggnadsidén uppmärksammar koloniområdets höga värde för stadsdelen och menar på att kolonilotterna ska värnas vid en exploatering av området.

Tävlingsförutsättningar

Kommunen eftersträvar en blandning av olika upplåtelseformer där den minst förekommande upplåtelseformen i stadsdelen ska vara den mest förekommande i tävlingsförslaget. Det innebär i detta fall att vi vill se fler bostadsrätter och äganderätter i området. För att åstadkomma en blandad bebyggelse kan flera byggbolag komma ifråga som vinnare av markanvisningstävlingen.

Förslaget bör innefatta minst 150 bostäder på kvartersmark. Inom exploateringsområdet ska det finnas flera typer av bebyggelse. Bolagen ska lämna förslag på delar eller hela området. Ett förslag kan avse del av, ett helt eller flera kvarter. Förslaget utgör dock ingen garanti för att bolaget får byggrätt i just det kvarter för vilket man har lämnat förslag. Marken inom exploateringsområdet ska förvärvas på marknadsmässiga villkor.

Kommunen kommer att träffa markanvisningsavtal med det eller de bolag som har de bästa tävlingsbidragen utifrån angivna utvärderingskriterier samt i övrigt uppfyller givna förutsättningar och kvalificeringskriterier.

Koloniområdet i Alby är en stor fördel i stadsdelen som ska tas tillvara för det nya bostadsområdet. Kolonilotterna är en plats för skapande genom odling och för möten mellan människor där den biologiska mångfalden och skapandet ska upplevas tydligt för de som passerar förbi. Därför ska minst 20000 – 25000 kvm av det befintliga koloniområdet bevaras och även i fortsättningen upplevas som en attraktiv plats att odla och vistas på.

Föreslagen ny bebyggelse ska uppvisa en tydlig idé om relationen mellan bebyggelse och koloniområde i syfte att lyfta koloniområdets betydelse och upplevelsen av att odling bedrivs på platsen. Den nya bostadsbebyggelsen ska ansluta väl till omgivningen beträffande skala och gestaltning samt tillföra något nytt till stadsdelen Alby. Bland annat ska det vara enkelt att bo och leva här med cykel.

Förslaget ska redovisa hur Albyvägen i detta område omformas från väg till gata där trafiken har låg hastighet och som ska vara trygg och framkomlig för cyklister. Bebyggelsen mot Albyvägen måste studeras särskilt med tanke på buller, samtidigt som den uppvisar omsorgsfullt gestaltade fasader. Cykelvägen norr om Albyvägen ska behållas. Förslaget ska innehålla en ny väg och vägkorsning mellan Albyvägen och den nya vägen ner till förskolan som är under uppförande. Vägen ner till förskolan är idag byggd som en provisorisk byggtrafikväg. Väg och vägkorsning ska redovisas utan befintlig gångtunnel. Parkering för bil och cykel ska anordnas på kvartersmark. Parkeringstalet beror på vilken typ av bostäder som förslaget innehåller.

För markanvisningen gäller kommunens krav enligt den markanvisningspolicy som kommunen har fastställt. Detta innebär bland annat att bolagen ska följa kommunens beslutade generella krav vid markanvisningar, se bilagd markanvisningspolicy.

En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att en ny detaljplan tas fram och vinner laga kraft samt att samhällsbyggnadsnämnden fattar de beslut som behövs för att genomföra projektet. Kommunen avser att planlägga hela området i en detaljplan.

Bolagen står för samtliga projekterings- och utredningskostnader som krävs för planarbetet och för att en överenskommelse om exploatering ska kunna träffas mellan bolaget och kommunen. Bolagen står också för samtliga kostnader för framtagande av detaljplanen.

Avgränsningen av tävlingsområdet enligt ovan, samt projektstorlek, kan komma att ändras under det fortsatta detaljplanearbetet. Slutlig omfattning och utformning av byggrätterna avgörs i planprocessen och kan komma att avvika från de nu givna förutsättningarna.

Utvärdering och val av bolag

Utvärderingen av förslagen kommer att ta sin utgångspunkt från kommunens värderingsmall för markanvisningar som finns på kommunens hemsida.

Förutsatt att inkomna tävlingsbidrag uppfyller samtliga formkrav enligt ovan sker bedömningen utifrån ett antal kriterier. Utvärderingsmallen bygger på avsnittet ”Förutsättningarna för tävlingsförslaget” I detta projekt kommer inlämnade förslag att bedömmas utifrån följande kriterier:

  • Miljömässig hållbarhet
  • Ekonomisk hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Arkitektonisk kvalitet, gestaltning och nytänkande
  • Placering, samspel med omgivningen
  • Bolagets miljöambitioner
  • Bolagets sociala ambitioner

Bedömning och val av byggherrar görs utifrån en samlad bedömning av hur väl dessa uppfyller kraven och kan redovisa en bebyggelse som på bästa sätt uppfyller de kriterier som kommunen har ställt upp. Även tidigare av bolagen genomförda projekt kan ingå i bedömningen. Kommunen förbehåller sig fri prövningsrätt av inkomna projektidéer då markanvisningstävlan inte faller inom ramen för Lag om offentlig upphandling (LOU 2007:1091). Kommunen har rätt att förkasta anbud som inte uppfyller kvalificerings-kriterierna utan ersättningsskyldighet till någon av anbudsgivarna.

Utvärderingen görs gemensamt av en tjänstemannagrupp från kommunen som utser en eller flera byggherrar som vinnare.

Slutligt beslut om markanvisning fattas av samhällsbyggnadsnämnden.

Tidplan

Datum ​ ​Aktivitetet
​19 September 2016   ​Utskick av inbjudan
​15 november 2016   ​Inlämning av tävlingsbidrag
​November 2016 ​Utvärdering av inkomna förslag
​Januari 2017  ​Besked om vinnare av markanvisningstävlingen
​Februari 2017   ​Avtalsförhandling

Vad innebär en markanvisning?

En markanvisning är en option att under viss tid och på vissa villkor ensam få förhandla med kommunen om förutsättningarna för genomförandet av ny bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom ett visst markområde som kommunen äger. I samband med att samhällsbyggnadsnämnden ger markanvisning till en byggherre upprättar kommunen ett så kallat markanvisningsavtal med byggherren för det aktuella projektet.

Det bör noteras att en markanvisning inte är kommunens ställningstagande som planmyndighet i detaljplaneprocessen. Detaljplanen för ny bebyggelse prövas i särskild ordning av samhällsbyggnadsnämnden i enlighet med plan- och bygglagen. Förslag till nya markanvisningar på kommunens mark tas alltid fram i nära samarbete mellan kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad 2017-02-01