image description

Sandstugan

Projektets syfte är att göra det möjligt för nya bostäder, förskola, äldreboende samt gruppboende runt Uttrans sjukhus. Sedan av oktober 2015 pågår utbyggnaden av gator, park och vatten- och avloppsledningar att starta.

 

 Här ligger planområdet

 

​Vad händer nu

Försäljning av småhustomter

Under februari 2017 kommer försäljningen av 18 småhustomter att påbörjas. För försäljningen ansvar Svensk fastighetsförmedlingen i Tumba. Kontaktperson hittar du här till höger.

En ny detaljplan för Sandstugan vann laga kraft den 3 november 2014. Planen möjliggör cirka 500 nya bostäder i flerbostadshus och småhus, ett äldreboende samt en ny förskola.

Markägare är Liljestrand Fastigheter AB och Botkyrka kommun. I oktober 2015 kommer utbyggnaden av allmänna anläggningar, gator och va-ledningar att starta. Kommunen har anlitat Styrhytten AB för markentreprenaden.  Utbyggnaden kommer att hålla på i cirka ett år.

Första kvartalet 2017 kommer kommunen att påbörja försäljningen av 18 småhustomter till privatpersoner. Tomterna, fastigheterna Sommarstugan 5-22 är mellan 460 till 850 kvm och får bebyggas med ett friliggande bostadshus i max två våningar. Största sammanlagda byggnadsarea (ytan på marken) är 95 kvm per tomt. Utöver bostadshuset kan komplementbyggnad som t e x garage uppföras högst 30 kvm. Tomterna ligger i det nordöstra hörnet av detaljplaneområdet.  För mer information, se länk till detaljplan och översiktsbild till höger.

Utbyggnaden av ett äldreboende och de första punkthusen har påbörjats. Liljestrand Fastigheter kommer att bygga fler bostäder, både lägenheter och småhus. Mer information om kommande bostäder hittar du under länken till Liljestrand Fastigheter AB till höger.

Kommunen har tecknat avtal om markförsäljning och bostadsbebyggelse med Byggnadsfirman Viktor Hanson AB som kommer att bygga cirka 50 småhus i detaljplanens västra del. Byggandet av den första  etappen om 15 hus  har påbörjats.

Senast uppdaterad 2017-02-13