image description

Medborgarundersökning om kultur och fritid

Under våren 2011 gjorde Botkyrka kommun en intervjuundersökning om hur mycket kultur- och fritidsverksamheterna används.

 • 800 intervjuer gjordes i fem av kommunens centrum.
 • De som svarade var 16 år och uppåt.

De verksamheter vi frågade om var:

 • bibliotek
 • badhus
 • Botkyrka konsthall
 • Botkyrka rackethall
 • Tumbascenen
 • Subtopia/Hangaren
 • Riksteatern Hallunda
 • motionsspår
 • idrottsanläggningar
 • bio och film
 • teater-, cirkus- och opera-föreställningar
 • festivaler, till exempel Subtopiafestivalen
 • idrottsevenemang och matcher
 •  

Hur många använder kultur- och fritidsverksamheterna?

 • Biblioteken och motionsspåren är de verksamheter som har mest utbredd användning bland Botkyrkaborna. 66% respektive 55% besöker dessa.
 • Flest biblioteksbesök gör de som bor i Tullinge, minst besök gör de som bor i Fittja.
 • Fler kvinnor än män besöker biblioteken.
 • Därefter kommer badhus och idrottsarenor. Knappt hälften av Botkyrkaborna har det senaste året besökt dessa.
 • Ungefär lika många kvinnor som män som besöker badhusen.
 • Cirka var fjärde Botkyrkabo har senaste året besökt: Tumbascenen, Botkyrka konsthall, Subtopia/Hangaren och Riksteatern Hallunda.
 • En av sju Botkyrkabor har senaste året besökt Botkyrka rackethall.
 • Besöken har minskat sedan 2008 på Botkyrka konsthall och Riksteatern Hallunda. Däremot är det fler som har sett bio/film 2011 jämfört med 2008.
 • Samtidigt har kännedomen om kommunens kulturaktiviteter ökat sedan 2008.
 • Biblioteken har ungefär samma besöksandel som 2008, men besöken har minskat i Fittja (markant) och i Tullinge. I Hallunda/Norsborg har besöksandelen ökat.
 • 6 procent av Botkyrkaborna besökte Hjärta Botkyrka 2010. (Hjärta Botkyrka fanns inte 2008.)
 • 14 procent av Botkyrkaborna besökte Subtopiafestivalen 2010. 2008 var frågan ställd på ett annat sätt och kan inte jämföras.)
 

De som inte använder dem, vad beror det på?

De som inte besöker verksamheterna gör det på grund av att de
 • inte har tid
 • inte är intresserade av just det
 • inte känner till verksamheten
 
Mycket få har angett att verksamheternas kvalitet, bemötande eller prisnivå hindrar dem att använda dem.
 

Hur många känner till kultur- och fritidsverksamheterna?

 • Biblioteken och badhusen biblioteken och badhusen är de mest välkända kultur- och fritidsverksamheterna. Så gott som alla Botkyrkabor känner till dessa. Även motionsspåren och idrottsarenorna är mycket välkända (94% känner till dessa)
 • 8 av 10 botkyrkabor känner till Tumbascenen, Botkyrka konsthall, Botkyrka rackethall. 9 av 10 botkyrkabor känner till Riksteatern Hallunda.
 • Viktigaste verksamheterna att ha i den egna kommunen är enligt Botkyrkaborna biblioteken, badhus, motionsspår, idrottsarenor samt att kunna se bio och film. Mer än varannan medborgare tycker dessa är mycket viktiga.
 • 4 av 10 botkyrkabor tycker att det är mycket viktigt att det finns en konsthall och att man kan se teater/cirkus/operaföreställningar i Botkyrka.
 • Utlandsfödda och arbetssökande känner inte till våra verksamheter i samma utsträckning som övriga medborgare.
 • Utbud skapar efterfrågan. Till exempel är teater och film är mer välkänt i Hallunda och motionsspår i Tullinge.
 

Hur viktiga är kultur- och fritidsverksamheterna?

 • Varannan Botkyrkabo tycker att det är mycket viktigt att det finns bio-, teater-, cirkus- och operaföreställning i Botkyrka.
 • 6 av 10 tycker det är mycket viktigt at det finns badhus och motionsspår i den egna kommunen.
 • 39 procent tycker det är mycket viktigt att det finns en konsthall i Botkyrka.
 • Kvinnorna ger högre vikt vid de flesta verksamheter jämför med männen.

Senast uppdaterad 2011-10-10