image description

Mål och budget - ettårsplan

Ettårsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument. Den anger hur kommunens pengar ska användas för det kommande året och beskriver också hur de olika nämnderna ska arbeta för att nå de mål som kommunfullmäktige ställt upp.

Mål och budget 2017 med plan för 2018-2020

I den politiska majoritetens förslag till budget för år 2017 tas det sikte för bygget av nya Botkyrka med Botkyrkastaden och med nya satsningar på välfärden.

Här är några nedslag i vilka satsningar som ska göras under 2017. Budgeten tar sikte för det nya Botkyrka – det nya Botkyrka som håller på att växa fram.

  • 11 miljoner ger rätten till heltid och mer omsorgstid i hemtjänsten.
  • 3 miljoner ger ökad takt på miljöarbetet.
  • 46 miljoner är Sveriges största kommunala lärarlönelyft. Det innebär bland annat 1200 kr mer i lön till lärare samt ger utrymme för fler vuxna i skolan.

Hela förslaget till mål och budget 2017 kan du läsa till höger.

Budgeten ska fastställas på kommunfullmäktige torsdag den 24 november 2016.

 

Om mål och budget - ettårsplan

Ettårsplanen fastställs av kommunfullmäktige i november varje år. Innan mål och budget läggs fast av kommunfullmäktige har de olika nämnderna tagit fram ett förslag för den egna nämndens verksamhet. I detta förslag framgår hur nämnden avser att använda den ekonomiska ram som man har blivit tilldelad i flerårsplanen.

Nämnderna redovisar också genom mål och åtaganden hur man kommer att bidra till kommunfullmäktiges mål i flerårsplanen.

Senast uppdaterad 2016-11-23