image description

Botkyrka kommuns klimatarbete

Klimatfrågan är en av Botkyrka kommuns mest prioriterade frågor. Botkyrka satsar på att bli en mer klimatsmart kommun och har som mål att kommunens bidrag till klimatförändringarna helt och hållet ska upphöra.

Botkyrka kommun antog sommaren 2009 en klimatstrategi med målen att kommunen ska vara fossilbränslefri senast 2030 och klimatneutral senast 2040. Botkyrka som organisation går före i omställningsarbetet med målsättningen att vara fossilbränslefri senast 2015 och klimatneutral senast 2020.

Målsättningarna är bland de mest ambitiösa i både Sverige och världen. Det kommer krävas ett aktivt arbete och ett stort engagemang hos kommunens politiker, tjänstepersoner, företagare, föreningar och medborgare för att klara utmaningen.

Klimatsatsningar i kommunen

Botkyrka kommun har sedan länge arbetat aktivt för att minska sin klimatpåverkan och har mellan åren 1990 och 2007 halverat sina utsläpp av koldioxid.
 
Idag sker ett brett klimatarbete inom kommunens verksamheter. Bland de satsningar som gjorts den senaste tiden kan följande nämnas:
  • I April 2013 invigdes Botkyrkas första offentliga biogaspump i Fittja. Biogaspumpen har gett Botkyrkaborna helt nya möjligheter att köra bilen på förnybart bränsle.
  • Botkyrka satsar på klimatsmart byggande. Under senare år har kommunen byggt förskolan Bäverhyddan i Tullinge och äldreboendet Tornet i Norsborg. Ett annat exempel är Malmsjö skola, som förutom miljövänlig fjärrvärme, inkluderar energi från solceller, solpaneler och bergvärme samt ett värmeåtervinningssystem och lokalt omhändertagande av dagvatten.
  • I mitten av mars 2010 invigdes Igelsta kraftvärmeverk, Botkyrkas kommuns största klimatsatsning någonsin och numera Sveriges största bioeldade kraftvärmeverk.
  • Kommunens miljöbilpool invigdes i maj 2010. Bilpoolen kan nyttjas av både kommunanställda och medborgare. Läs mer om bilpoolen här: Bilpool med miljöbilar.   
  • Kommunen arbetar även aktivt med energibesparingar i de kommunala verksamheterna, till exempel så byter kommunen ut gatubelysningen till LED-belysning som dessutom kan dimmas.  
  • Ingen av kommunens egna fastigheter värms längre upp med oljeeldning.
  • Arbetet med att samordna alla varutransporter till kommunens verksamheter har påbörjats. 

Fördjupad text

 

Senast uppdaterad 2016-09-27