image description

Demokratiutveckling

Demokratin behöver och är i ständig utveckling och förändring.

En utmaning för demokratin är att förutsättningarna inte är likvärdiga för alla kommuninvånare, och tillgången till makt och resurser är inte jämlika. Botkyrkas befolkningssammansättning förändras ständigt. Förändringarna utmanar att levandegöra den lokala demokratin i Botkyrka. Utmaningen handlar om hur demokratin kan vara inkluderande för alla samhällsgrupper med olika erfarenheter och bakgrund.

Vi ser också förändringar i synen på demokrati bland de nya generationerna. Botkyrkas befolkning är ung, 25 procent av Botkyrkaborna är 18 år eller yngre. Det skapar både möjligheter och utmaningar. Ungdomar engagerar sig i allt större utsträckning i sakfrågor och det är mindre vanligt att de ansluter sig till politiska partier. De utmanar demokratin genom att engagerar sig alltmer utanför den representativa demokratin.
 
För att hantera utmaningar för den lokala demokratin behöver kommunen ständig jobba med demokratiutveckling. Arbetet med utvecklingen ska göras med medborgarna. Grunden för arbetet med demokratiutveckling är alla medborgares rätt att kunna påverka samhället de lever i.

Har du frågor?

Botkyrka har en demokratiberedning som lyder under kommunstyrelsen.
 
Det finns också en demokratiutvecklare i kommunen. Han heter Ahmad Azizi och hos honom kan du få hjälp med dina frågor om demokrati.

Senast uppdaterad 2015-12-23