image description

Ett interkulturellt Botkyrka

I Botkyrka ska alla, oavsett social och etnisk bakgrund ha samma möjligheter till utbildning, arbete och bostadskarriär som befolkningen i övriga länet. Hur vi ska nå dit finns beskrivet i en interkulturell strategi.

Botkyrka, med sin unikt mixade befolkning, är känt utanför Sveriges gränser. Vår kommun anses vara ett modernt koncentrat av de utmaningar som både Sverige och andra länder i världen står inför. Att vi dessutom arbetar engagerat och strategiskt med de frågor som uppkommer till följd av en etniskt och religiöst blandad befolkning har väckt intresse i så väl Europarådet som centralt​ inom FN-organet Unesco.

Botkyrka är en kommun, med stora skillnader i livsvillkor där kön och social, etnisk och religiös bakgrund samverkar. Effekten blir att många människor hindras från att frigöra sin kapacitet och sina livschanser. Många av Botkyrkas invånare har en gång lämnat sina tidigare nätverk av familj, vänner och arbetskontakter och startat om sitt liv i Sverige utan naturliga ingångar till det nya samhället.

Det har inneburit att många invånare inte fått tillträde till samhället på samma villkor som majoritetsbefolkningen. För att ta ett helhetsgrepp om problemen har kommunen tagit fram en interkulturell strategi där vi går från ord till handling.

Tre huvudområden  

  1. Antidiskriminering
    Kommunen ska säkerställa att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har tillgång till makt och inflytande i kommunen samt få ett bra bemötande och en god kommunal service.
  2. Kommunen som plats
    Kvinnor och män ska, oavsett social och etnisk bakgrund eller trosuppfattning, ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och arbete. Alla kommunens invånare ska också oavsett bakgrund känna sig hemma samt ha förtroende för varandra och för demokratin.
  3. Kommunen som organisation
    Fördelningen av chefer och medarbetare i kommunen ska på sikt avspegla sammansättningen av kvinnor och män med olika etnisk bakgrund bland kommuninvånarna. Kommunen ska också dialogen med medborgarna och föreningslivet för att se till att kommunens pengar fördelas rättvist.

Hur går det?

Läs Botkyrkas årsrapport för hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter. Den beskriver utvecklingen i kommunen utifrån Botkyrkas sex långsiktiga hållbarhetsutmaningar ur ett mänskliga rättighetsperspektiv. Se länk till höger.

 

Senast uppdaterad 2016-01-14