image description

Från strategi till verkstad

Att förändra en verksamhet tar ofta tid. Om vi ska lyckas behöver vi bland annat tänka på att:

Mål och styrning är tydlig. I Botkyrka har kommunfullmäktige i sin flerårsplan slagit fast mål som rör jämställdhet och att kommunens uppföljningar ska visa hur det går för båda könen. Nämndernas mål är också tydliga med detta.

Utbildning och kunskap är grundläggande om chefer och medarbetare ska kunna förändra verksamheten. Bland annat genomför kommunen 2013-2015 ett kompetensutvecklingspaket för ett jämställt interkulturellt Botkyrka fritt från diskriminering samt hedersrelaterat​ förtryck och våld. Paketet kommer genom en webbutbildning att omfatta alla medarbetare i kommunen.

Metoder och redskap. För att förbättra arbetet med jämställdhet i vardagen behövs effektiva verktyg och metoder. Ofta handlar det om att använda de metoder verksamheten redan har, men förbättra dem med hjälp av jämställdhetsperspektivet. Det kan till exempel handla om biståndsbedömningsmallar, handläggningsrutiner, pedagogisk dokumentation, bemötande och riktlinjer. Genom att ta fram könsuppdelad statistik får vi fram hur det ser ut inom olika samhällsområden för pojkar och flickor, kvinnor och män.

Samordning och stöd. För att arbetet med jämställdhet ska bli mer effektivt krävs samordning i hela kommunen och inom varje förvaltning. Kommunledningsförvaltningen har huvudansvaret för att leda, samordna och stödja arbetet i hela kommunen. På varje förvaltning utbildas processledare som stöd för arbetet.

 

 

Senast uppdaterad 2016-01-18