image description

Målgrupp barn och unga

citat: det är inte alltid lätt att vara föräler, därför var det skönt att träffa andra föräldrar och få tips som fungerar

Den fysiska och psykiska hälsan påverkas mycket under barn och ungdoms- åren. Därför har vi i Botkyrka kommun stort fokus på barnens bästa och att skapa bra förutsättningar för både föräldrar och barn.

 

En bra start i livet för alla

Barn- och ungdomsåren har stor betydelse för den psykiska och fysiska hälsan under hela livet. Hälsan påverkar i sin tur möjligheterna att lyckas i skolan, få ett arbete och goda sociala relationer. Därför är det viktigt att tidigt skapa förutsättningar så att alla barn i Botkyrka får en bra start i livet.
 
 

Vi vill minska skillnader mellan grupper & förbättra hälsan för alla

Förutsättningar för en god hälsa har förbättrats på många sätt över tid, men de skiljer sig åt mellan olika grupper av flickor och pojkar. Tillsammans med många andra, kan vi inom kommunen bidra till att dessa skillnader minskar och till att alla flickors och pojkars hälsa och positiva utveckling stärks. 
 
Med fokus på barnens bästa vill vi erbjuda trygghet och stöd för alla barn och unga, men även för föräldrar och  andra vuxna runt omkring barnen.

 

Exempel på vad vi gör i Botkyrka

Här följer några exempel på vad vi gör:
 • Skapar mötesplatser för alla föräldrar och deras barn, till exempel genom öppna förskolor i alla kommundelar och rättigheter till 35-timmars förskola för alla barn.
 • Erbjuder föräldraträffar för alla föräldrar, med möjlighet att byta erfarenheter om föräldraskap och barns utveckling.
 • Alla Botkyrkas elever i årskurs 7-9 får en egen dator för skolarbetet och snart även alla gymnasieelever.
 • Avgiften till Botkyrkas kulturskola är halverad, så att alla barn och unga ska få möjlighet till ett rikt och varierat kulturliv.
 • Erbjuder aktiviteter på kvällar, helger och lov samt stödjer vuxnas nattvandring
 • Stödjer flickorna och pojkarna och deras föräldrar att säga nej till att unga börjar röka eller dricka alkohol.
 • Utgår från främjande arbetssätt och metoder för att stärka barn och ungas psykiska hälsa.
 • Utvecklar arbetssätt i våra verksamheter för att tidigt upptäcka och stödja barn och unga i utsatta livssituationer - tar ett samlat grepp genom samarbete med alla vuxna runt barnen, till exempel föräldrar, skola, socialtjänst och fritid
Läs gärna nedan om du vill veta mer om våra utvecklingsområden och fler exempel på hur vi arbetar.
 

Fördjupad text

Folkhälsoarbetets utvecklingsområden

Folkhälsoarbetet utgår från utmaningarna i Ett Hållbart Botkyrka och kommunens långsiktiga mål i Flerårsplanen.

Folkhälsoarbetet är till för hela befolkningen, men ska samtidigt anpassas i omfattning och utformning så att det når de med störst behov. Alla barn ska växa upp med goda förutsättningar till ett gott liv med god livskvalitet. Att ha en välfungerande förskola och skolgång så att alla klarar skolan, är viktigt för barn och ungas hälsa idag och för framtiden.

Det görs redan idag mycket bra för flickorna och pojkarna i kommunens verksamheter. Utifrån analys av hälsoläget bland barn och unga, livsvillkor och det arbete som redan pågår har vi nu ett extra fokus på att vidareutveckla följande områden.

Utvecklingsområden 2012-2016

 • Stärk självkänslan, självförtroendet och den psykiska hälsan hos alla flickor och pojkar genom ett hälsofrämjande arbete i förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar.
 • Erbjud alla föräldrar främjande föräldrastöd under barnets hela uppväxt 0-17 år
 • Stärk det förebyggande arbetet i ordinarie verksamhet kring tobak, alkohol, narkotika och spel.
 • Systematisera utbudet av aktiviteter på eftermiddagar, kvällar, helger och skollov för flickor och pojkar i alla åldrar - utifrån behov och intresseområden
 • Integrera fysisk aktivitet i den dagliga verksamheten i förskola, skola, fritidshem och fritidsgårdar, samt i den offentliga miljön.
 • Vidareutveckla det främjande arbetet kring goda matvanor och "utrymmesmat".
 • Stärk det hälsofrämjande perspektivitet i arbetet kring flickor och pojkar i utsatta livssituationer.
 • Utveckla samverkan mellan kommunens och landstingets aktörer.
Läs gärna mer i vår Utvecklingsplan Folkhälsa 2012-2016  till höger.

Senast uppdaterad 2016-01-14