image description

Vad påverkar vår hälsa?

Hälsans bestämningsfaktorer

Som enskild person kan du själv påverka din hälsa – men även samhället kan bidra till en god hälsa för många – det vill säga en god folkhälsa.  Här kan du läsa om vad kommunen arbetar med och hur du kan bidra i arbetet.

Många faktorer påverkar vår hälsa

Vad som får oss människor att må bra påverkas av många olika faktorer. Vår barndom, vårt arbete och våra levnadsvanor är några exempel. Även gemenskap, trygghet och kärlek spelar in. Vi vet dock att det finns skillnader i hälsa som kan vara svåra för den enskilde att själv förändra. Därför är det viktigt att kommunen och andra aktörer i samhället skapar förutsättningar till en bra hälsa för alla. Att värna om god hälsa är allas ansvar. 
 
Bilden visar vilka olika saker som påverkar vår hälsa vår hälsa, i vår närhet, levnadsvanor och samhällsfunktioner. I de yttre delarna ligger många av de faktorer som påverkas av strukturer i samhället. De faktorer som ligger i de inre delarna kan påverkas av både oss själva och människor runt omkring oss. Dessutom kan olika aktörer i kommunen och samhället bidra till dessa hälsofaktorer. Ålder, kön och arv som ligger längst in kan vi inte påverka.
 

Folkhälsoarbetet i Botkyrka

Även i ett välfärdsland som Sverige finns det stora skillnader mellan människors hälsa. Botkyrka är inget undantag. Därför är folkhälsoarbetet ett prioriterat område för oss och en viktig del i att skapa ett hållbart Botkyrka för framtiden. Oavsett kön, ålder, bakgrund, sociala och ekonomiska villkor ska alla medborgare i Botkyrka ha samma förutsättningar till bra hälsa.

Fördjupad text

För att minska skillnader i hälsa mellan olika grupper och på så sätt förbättra folkhälsan, arbetar vi med långsiktig planering och uppföljning, utifrån förändringar i hälsoläget. Vi utgår från arbetssätt och metoder som vi vet är effektiva och når alla. Ibland handlar det om direkta insatser och aktiviteter som vi ordnar, ibland handlar det om vara ett stöd och hjälpa våra medborgare att skapa egna förutsättningar för en bättre hälsa.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är ett brett samarbete med olika aktörer. Alla kommunens verksamheter – allt från utbildning, kultur och fritid till miljö, samhällsplanering och vårdinsatser – har ett ansvar i arbetet. Vi samarbetar även med andra viktiga aktörer i samhället som exempelvis bostadsbolag, landsting, polis, organisationer och föreningar.

Så använder vi hälsostatistik i Botkyrka

Att veta hur befolkningen mår är viktigt för att kunna planera kommunens löpande arbete i alla verksamheter som till exempel skola och äldreomsorg. Det är också viktigt och för folkhälsoarbetet. 
 
Hur Botkyrkaborna själva upplever sin hälsa och sina levnadsförhållanden, det vet vi genom den hälsoenkät som Stockholms läns landsting genomför vart fjärde år. 
 

Vi kan till exempel se hur man uppfattar sin hälsa om man är man eller kvinna, och i olika åldrar. Vid förra mätningen 2006 tyckte 64 % av kvinnorna och 68 % av männen i Botkyrka att de hade god eller mycket god hälsa. Den största förbättringen sedan mätningen 2002 var bland kvinnor 45-64 år. Männen skattar dock fortfarande sin hälsa generellt bättre än kvinnorna. Förbättringen bland Botkyrkas kvinnor och män är större än i länet, det vill säga – skillnaderna i hälsa mellan länets kommuner har minskat - när man själv skattar sin egen hälsa. 

Inte bara hälsoenkäten

Det finns även andra uppgifter som har samband med hälsa och som vi arbetar med. Det kan vara offentlig statistik från olika register som till exempel arbetslöshet, utbildningsbakgrund, inkomster med mera. Men det man själv upplever och anger i hälsoenkäten kan inte ersättas med registerdata, så därför är hälsoenkäten ett värdefullt komplement.  

Är du nyfiken på hur Botkyrkaborna mår och hur statistiken ser ut. Läs mer i statistikbilagan till höger.

Senast uppdaterad 2016-01-12