image description

Medborgarundersökningar

Varje år gör Botkyrka kommun en egen medborgarundersökning. Vartannat år deltar kommunen i statistiska centralbyråns (SCB) undersökning där alla Sveriges kommuner jämförs. Samtidigt tar SCB fram en rapport med jämförelse mellan alla Södertörnskommuner.

Botkyrkas medborgarundersökning 2016  i sammanfattning

Medborgarna är över lag nöjda med att bo i Botkyrka och det är många som vill rekommendera kommunen till vänner och bekanta. Svaren visar att invånarna tycker att det är tryggt i stadsdelen där de bor, men inte att Botkyrka är en trygg plats att åldras på.

Kultur-, fritids- och friluftsaktiviter får höga betyg. Det finns mycket att sysselsätta sig med och vara engagerad i och verksamheterna är uppskattade. Biblioteken är mest populära men fritidsgårdar och kultur för barn och unga är också mycket viktiga. Låga betyg får däremot äldreomsorgen, renhållning, bilvägar, snöröjning, skolverksamheten samt omsorgen för personer med funktionshinder.

Medborgarna vill också kunna påverka mer. De upplevda möjligheterna att påverka kommunens verksamheter och kommunala frågor är låg. Botkyrka upplevs också som en plats där det är svårt att genomföra nya idéer och initiativ.

Om undersökningen 2016

I 2016 års undersökning deltog 1619 medborgare av 5000. Urvalet gjordes via invånarregistret har 5000 av kommunens medborgare i åldern 16 år och uppåt slumpats fram. Svaren har i efterhand viktas för att motsvara faktisk fördelning vad gäller kön och stadsdel. Informationen till de utvalda 5000 medborgarna var på svenska, engelska, arabiska, spanska, finska eller turkiska och de erbjöds möjlighet att svara via webb eller telefon.

Syfte med undersökningen

Botkyrka kommun genomför årligen en medborgarundersökning till slumpmässigt utvalda medborgare för att följa upp kommunens mål och visioner. Svaren från undersökningen ger värdefull kunskap om vad medborgarna tycker och sammanställs och används för att förbättra den kommunala verksamheten och servicen.

I länksamlingen till höger kan du ta del av resultatet från 2016 års undersökning. Där hittar du även tidigare års undersökningar och SCB: s undersökningar. 

Södertörnsjämförelsen

Vartannat år för SCB en undersökning.Samtidigt gör SCB en jämförelse mellan alla Södertörnskommuner. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Den visar att Salem och Tyresö överlag får höga betygsindex medan Botkyrka och Nynäshamn får lägre. En orsak till detta kan vara att kommunerna har olika förutsättningar att möta kommuninvånarnas förväntningar och det kan vara svårt att jämföra kommunerna på likvärdiga grunder.

Medborgarundersökning SCB 2015 och medborgarundersökning Södertörns nätverk 2015

Målgruppen för undersökningen är kommunens medborgare i åldern 18-84 år. Med SCB:s register över totalbefolkningen som urvalsram drogs 2015 ett urval på 1200 personer från målgruppen. Eftersom olika antal män och kvinnor och olika åldersgrupper har svarat har svaren viktats för att resultaten representera hela befolkningen avseende kön och ålder.

Syftet med undersökningen är att identifiera de områden som kommunen bör prioritera för att få nöjdare invånare. Undersökningen består av tre avsnitt:

• Medborgarnas betyg på kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region Index, NRI)
• Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter (Nöjd Medborgarindex, NMI)
• Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut (Nöjd Inflytande Index NII)

Södertörnsjämförelsen

Samtidigt gör SCB en jämförelse mellan alla Södertörnskommuner. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Den visar att Salem och Tyresö överlag får höga betygsindex medan Botkyrka och Nynäshamn får lägre.

En orsak till detta kan vara att kommunerna har olika förutsättningar att möta kommuninvånarnas förväntningar och det kan vara svårt att jämföra kommunerna på likvärdiga grunder.

Senast uppdaterad 2017-02-20