image description

Medborgarundersökningar

Varje år gör Botkyrka kommun en egen medborgarundersökning. Vartannat år deltar kommunen i statistiska centralbyråns (SCB) undersökning där alla Sveriges kommuner jämförs. Samtidigt tar SCB fram en rapport med jämförelse mellan alla Södertörnskommuner.

Botkyrkas medborgarundersökning

Varje år frågar Botkyrka kommun 2400 kommuninvånare mellan 18 och 84 år om hur de upplever att leva och bo i kommunen och hur de ser på kommunens verksamheter.

I länksamlingen till höger kan du ta del av resultatet från 2015- års undersökning. Där hittar du även tidigare års undersökningar och SCB: s undersökningar.

 

Medborgarundersökning SCB 2015 och medborgarundersökning Södertörns nätverk 2015

Målgruppen för undersökningen är kommunens medborgare i åldern 18-84 år. Med SCB:s register över totalbefolkningen som urvalsram drogs 2015 ett urval på 1200 personer från målgruppen. Eftersom olika antal män och kvinnor och olika åldersgrupper har svarat har svaren viktats för att resultaten representera hela befolkningen avseende kön och ålder.

Syftet med undersökningen är att identifiera de områden som kommunen bör prioritera för att få nöjdare invånare. Undersökningen består av tre avsnitt:

• Medborgarnas betyg på kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd Region Index, NRI)
• Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter (Nöjd Medborgarindex, NMI)
• Medborgarnas betyg på det inflytande de har på kommunens verksamheter och beslut (Nöjd Inflytande Index NII)

Nöjd regionindex

- kommunen som en plats att leva och bo på

Nöjdast är Botkyrkas invånare med kommunikationer, utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter och kommersiellt utbud. Trygghet och arbetsmöjligheter får lägre betyg liksom om man kan rekommendera en vän att flytta till kommunen.

Sett över tid har helhetsbetyget haft en svag försämring. Det är främst frågor som rör bostäder, till exempel utbudet av olika boendeformer och möjligheten att finna ett bra boende som fått lägre betyg över tid.

Nöjd medborgarindex

- vad man tycker om kommunens verksamheter

Botkyrka får godkända betyg för sina verksamheter. Nöjdast är man med VA, kultur, renhållning och sophämtning samt motions- och idrottsanläggningar, minst nöjd är man med äldreomsorgen och stödet för utsatta personer.

Helhetsbetyget är en svag förbättring främst när det gäller synen på förskola, gång och cykelvägar samt gator och vägar.

Nöjd inflytandeindex

- inflytande på kommunens beslut

Man är mindre nöjda med möjligheterna till inflytande och påverkan på kommunala verksamheter och beslut. Sett över tid är det inga stora förändringar för helhetsbetyget. Nöjdheten med att kunna komma i kontakt med politiker och tjänstemän här ökat över tid, men förtroendet har minskat.

Södertörnsjämförelsen

Samtidigt gör SCB en jämförelse mellan alla Södertörnskommuner. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö. Den visar att Salem och Tyresö överlag får höga betygsindex medan Botkyrka och Nynäshamn får lägre.

En orsak till detta kan vara att kommunerna har olika förutsättningar att möta kommuninvånarnas förväntningar och det kan vara svårt att jämföra kommunerna på likvärdiga grunder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Senast uppdaterad 2016-02-02