image description

Nyhetsbrev, rapporter och utbildningar

På den här sidan kan du hitta information om aktuella rapporter, utbildningar och seminarier samt läsa våra nyhetsbrev.

Våldsbejakande extremism

Hämtat från Unesco Luks  hemsida. På deras sida kommer mer information att läggas allteftersom, se länk: http://unescolucs.se/medlem/informationskvall-om-valdsbejakande-extremism/. Den 30 mars samlades politiker, tjänstemän, trossamfund och föreningar på Mångkulturellt centrum för att diskutera hur man på bästa sättet kan arbeta mot våldsbejakande extremism. Programmet omfattar bl.a. Botkyrka kommun och representanter från Unesco LUCS som belyste hur insatserna byggs upp i samverkan för Botkyrka. På mötet deltog även den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Mona Sahlin, som berättade om arbetet på riksnivå. Arrangörer: Lokala BRÅ och arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism.

Har samverkansavtal mellan polis och kommun någon effekt?
Enl. Brottsförebyggande rådet har tidigare överenskommelser/avtal stärkt samverkan men arbetet behöver bli mer kunskapsbaserat, med bättre problembilder och bättre uppföljningar.
Överenskommelserna måste bli en levande del av  verksamheterna och vara förankrat och prioriterat.
 
Vad är det nya? Vad finns med i vårt avtal i Botkyrka?
Det nya avtalet tydliggör mera kommunens och polisens åtaganden. Arbetet sker  utifrån en särskild samverkansmodell som Rikspolisstyrelsen har tagit fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, SKL. Avtalet har undertecknats i november 2014 av polismästare och kommundirektör. Botkyrka kommun har varit en av fyra piloter för Stockholms län och avtalet har presenterats på en konferens i november för Stockholms läns kommuner och poliser.
 
Närpolisområde Botkyrka har genom samverkansavtalet med Botkyrka kommun åtagit sig att upprätta s.k.  Underavtal tillsammans reglerar med villkor och förutsättningar för samverkan mellan polis och kommun. Underavtalet löper från 2014-12-01 till 2015-12-31 Innehåll: Kontaktuppgifter till parternas kontaktpersoner, lokal lägesbild, samverkan/åtgärdsplaner, kommunikationsplan och uppföljningsplan.
 
Hur har avtalet tagits fram?
Olika representanter från kommunens verksamheter har gett en övergripande och bra bild av läget som kunnat kompletteras med polisens uppgifter om statistik och underrättelseanalyser. Även räddningstjänsten i Södertörn och Botkyrkas kommunala bostadsbolag Botkyrkabyggen har bidragit till lägesbilden. En gemensam frågeställning utifrån läge och behov.

Den gemensamma lägesbilden utgjorde grunden till förslag på samverkansområden som processas individuellt inom kommunen och polisen för att säkerställa att det finns resurser och ekonomi för att genomföra förslagen (prioriteringar har gjorts). 2015 blir ett läroår (pilot) för hur vi ska arbeta. Läs mer i länken  "Samverkansavtal Närpolisen i Botkyrka-Botkyrka kommun."

Nyhetsbrev Grannsamverkan/Grannstöd, GS                                     Nyhetsbrevet Grannsamverkan ges ut av det lokala Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) i samarbete med polisen. Fokus ligger på brottsförebyggande arbete. Nyhetsbrevet ges ut elva gånger per år. Ansvarig är trygghetssamordnare Per Delhage, per.delhage@botkyrka.se

 

Aktuella utbildningar och rapporter inom                                               
Informativ, bra och verklighetsanpassad artikel från Södra Sida
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Instruktion för Grannstöd i Botkyrka augusti 2014                                                            - Information om  Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka augusti 2014.

- Rapport om kartläggning av bostadsinbrott i Tullinge och Norsborg samt bilbrott i Alby juni 2014. Rapport om Grannsamverkan och Grannstöds insats mot bilinbrott  februari 2014.

- Årsrapport 2013 för Grannsamverkan och Grannstöd februari 2014.

- Instruktion för Grannstödjare i Botkyrka 20141111.

Utbildning i grannsamverkan
Vill ni komma igång med grannsamverkan i er samfällighet eller i er bostadsrätts- eller hyresrättsförening? Vi genomför en grundutbildning/termin med ca 40 deltagare per gång. Den senaste utbildningen var den 20 oktober med ca 25 deltagare.
 
Nästa utbildning planeras till oktober 2016. Utbildningen är hos närpolisen i Tumba, Doktorsväg 3, kl.18.00-21.00. Utbildningen tar upp hur Botkyrka kommun och närpolisen arbetar med trygghet och berättar om Grannsamverkans inkl. Grannstödsarbetet i Botkyrka. Räddningstjänsten berättar om hur boende kan skydda sig mot bränder.
Du är välkommen att anmäla dig redan nu till trygghetssamordnare
per.delhage@botkyrka.se 

Fördjupningskväll om trygghet och boende i Botkyrka

Två gånger/år har vi fördjupningskvällar med olika tema som knyter an till boendet med fokus på ökad trygghet och att minska bostadsinbrotten respektive bilbrotten. 
Fördjupningskväll i Tumba Gymnasium maj  2016. Ca 60 personer var med denna kväll.
Har du frågor eller vill lämna tips på tema, kontakta trygghetssamordnare
  
Arr. Styrgruppen för  Grannsamverkan och Grannstöd i Botkyrka.
 
Du kan läsa mer om grannsamverkan via länken under "läs mer" till höger på sidan.
 
.

 

Senast uppdaterad 2016-06-03