image description
Information om taxan

Avgifter för miljö- och livsmedelstillsyn

Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa gäller avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om vissa receptfria läkemedel.

Miljöenheten tar ut en avgift enligt en taxa som har beslutats av kommunfullmäktige år 2013.

Avgiften tas ut antingen i form av en årlig avgift eller som en timavgift baserad på den tid som läggs ned vid handläggning i ärendet.

Verksamheter med regelbunden tillsyn betalar en fast årlig avgift, övriga betalar timavgift. Den årliga avgiften innefattar en grundtillsyn. Detta innebär att en extra avgift (timavgift) kan tas ut, exempelvis vid brister i verksamheten eller vid befogade klagomål.
 

Livsmedelskontroll

Timavgiften för livsmedelskontroll är 980 kr. Den är baserad på Sveriges kommuner och landsting, SKLs uträkning där samtliga kostnader för livsmedelskontrollen i Botkyrka har tagits med.
 
De årliga avgifterna för livsmedelskontroll är baserade på timavgiften.
 
Mer information om hur du räknar ut din årsavgift hittar du under livsmedelsföretag.
 

Miljö och hälsoskyddstillsyn

Timavgiften för miljö- och hälsoskyddstillsyn, strålskydd, tobak, folköl och tillsyn av vissa receptfria läkemedel är 890 kr.
 
Hur stor den årliga avgiften är för miljö- och hälsoskyddstillsyn beror på vilken typ av verksamhet det är, samt vilka risker den kan medföra för människors hälsa och miljön.  Verksamheter med årlig avgift klassas in i en avgiftskod enligt bilaga 1: A-B i miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa år 2013, se länk i högermarginalen.
 
 
Taxan gäller sedan den 1 januari 2013.
 
 
Avgifter för serveringstillstånd hittar du under sidan serveringstillstånd i vänstermarginalen.

Senast uppdaterad 2016-01-07