image description

Bygglov för företag och större byggen

Om du ska bygga en ett flerbostadshus, byggnad för verksamhet eller en anläggning måste du ha ett bygglov.

​Om du ska bygga en byggnad med flera bostäder, för en verksamhet eller sätta upp någon form att större anläggning måste du söka bygglov innan du gör det. Du behöver ett bygglov även om du gör förändringar på något av dessa. Kontakta kommunens bygglovhandläggare om du är osäker.

Drop-in

Du som företagare välkommen att ställa dina frågor till bygglovshandläggare på Näringslivscenter i Botkyrka Kommun.

Öppettider:

Tisdagar och onsdagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00

Observera att drop-in tiderna endast gäller företagsärenden. Ingen​ tidsbokning krävs.

Varmt välkommen!

Hur är taxan för bygglov uppbyggd?

När du söker ett bygglov måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet. Bygglovsavgiften justeras varje år för att vara anpassad till våra utgifter.

Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Avgiften för mindre byggprojekt

Om det du ska bygga är ett större byggprojekt som innehåller en eller två bostäder, kan du läsa om det på våra sidor under "Bygga & bo".

Jag har lämnat in mitt bygglov innan den nya taxan har börjat gälla. Vad gäller då?

Avgiften för de bygglov som har kommit in till oss innan den 1 februari 2012 beräknas på den taxa som beslutades 2004 04 01. Ta kontakt med din bygglovhandläggare om du behöver veta mer.

Andra avgifter som tillkommer

Karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Prislistan för bygglov

Om du klickar på "fördjupad text" kan du läsa prislistan för bygglov som gäller från den 1 februari 2012.

Fördjupad text

​Avgift för flerbostadshus, byggnader för verksamheter och anläggningar

För mycket enkla byggnader som hallbyggnader, skärmtak, miljöstugor, carportar, transformatorstationer och liknande oinredda konstruktioner samt manskapsbodar, är avgiften 50 % av beloppen vid ärenden om ny- och tillbyggnad.

Ny- och tillbyggnad

​1-50 kvm ​15 488
​51-100 kvm ​17 424
​101-200 kvm ​26 136
​201-400 kvm ​33 880
​401-700 kvm ​46 464
​701-1000 kvm ​52 272
​1001-1500 kvm ​65 824
​1501-2000 kvm ​81 312
​2001-3000 kvm ​100 672
​3001-4000 kvm ​119 064
​4001-6000 kvm ​150 040
​6001-8000 kvm ​193 600
​Därutöver för varje 5000 kvm intervall ​38 720

 

Yttre ändring

​Liten yttre ändring (t.ex. fönsterbyten, en ny mindre takkupa, inglasning av en balkong), flera små yttre ändringar vid samma tillfälle debiteras som stor yttre ändring ​3 872
​Stor yttre ändring (t.ex. flera nya mindre takkupor, takaltaner, inglasning av 2 eller fler balkonger, tilläggsisolering, byte av fasadmaterial och omfärgning) ​7 744
​En eller flera nya balkonger på en fasad (inkl. övriga fasadändringar på berörd fasad) ​9 680
​Flera nya balkonger på två eller fler fasader (inkl. övriga fasadändringar på berörd fasad) ​14 520
​Renovering av balkonger ​3 872
​Altan (om den inte ingår som del i till-byggnad) ​7 744
 

Inre ändring

​Väsentligt ändrad användning inklusive inre ändringar ​mindre än 100 kvm ​5 808
​100-500 kvm ​16 456
​500-2000 kvm ​27 104
​mer än 2000 kvm ​44 528
​Inredning av nya bostäder ​mindre än 200 kvm ​6 776
​mer än 200 kvm ​16 456
​Väsentligt ändrad planlösning ​mindre än 100 kvm ​5 808
​100-500 kvm ​7 744
​500-2000 kvm ​16 456
​mer än 2000 kvm ​27 104
​ ​Mindre inre ändring (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstad, enstaka håltagning i bärande konstruktion, installation av trapphiss, många samtidiga små åtgärder debiteras som stor åtgärd) ​3 872
​ ​Större inre ändring (t.ex. stambyte, omfattande ändringar i bärande konstruktion eller ventilationsanläggning, hiss) ​7 744
​ ​Underhåll av byggnadsverk med skydds-bestämmelser ​7 744
 

Övrigt

​Parkeringsplatser, 1-10 stycken ​3 872
​Parkeringsplatser, fler än 10 stycken ​7 744
​Enklare rivningar ​3 872
​Större rivningar (t.ex. flerbostadshus och byggnader med farligt avfall som bensin-stationer och industrier) ​7 744
​Plank och murar (inklusive eventuella markarbeten) ​3 872
​Bullerplank och andra bullerskyddande åtgärder ​9 680
​Markuppfyllnad (t.ex. schaktning eller trädfällning), vid separat ärende ​3 872
​Upplag (tex återvinningsstationer eller containrar) ​3 872
​Stort upplag (till exempel materialgårdar) ​7 744
​Cisterner ​7 744
​Vindkraftverk, radio- och telemaster, torn (inklusive teknikbodar) ​16 456
​Småbåtsbrygga (för minst 10 båtar, såväl ponton som fast anlagd) ​6 776
​Stora anläggningar (t.ex. idrottsplatser) (avgift för ev. byggnader tillkommer) ​13 552

 

Avgift för skyltar och skyltanordningar

​Skylt i samband med ny- eller tillbyggnad placerad på samma fastighet är avgiftsfri om skylten är mindre än 20 kvm.

Är skylten större än 20 kvm tas avgift ut enligt  nedan.
​Liten skylt (under 1 kvm) ​1 936
​Mellanstor skylt (1-5 kvm) ​3 872
​Stor skylt (5-20 kvm) ​5 808
​Extra stor skylt (mer än 20 kvm) ​9 680
​Skylt, per styck utöver den första (den största skylten räknas som den första) ​968
​Fristående skylt (t.ex. pylon, markskylt) ​6 776
​Belysningsstolpar (t.ex. vid idrottsplats) ​6 776

 

Tilläggsavgifter

​Extra samråd ​4 840
​Extra platsbesök ​4 840
​Interimistiskt slutbesked ​2 904
​Strandskyddsdispens enl. miljöbalken ​3 872

 

Avgift för planbesked

​Planbesked, positivt och negativt besked ​Timavgift
​Planbesked vid enkel åtgärd, positivt och negativt besked
(med enkel åtgärd menar vi här en ny- eller tillbyggnad av hus med högst två bostäder)
​6 776

 

Nybyggnadskarta 

Priserna i tabellen gäller för fastigheter som är mindre än 2 500 kvadratmeter. För större fastigheter gäller en timtaxa som du kan hitta på sidan "Prislista för kart- och mättjänster.

För rivning, plank, mur på till exempel kuperad terräng, prickmark eller nära en tomtgräns ​kan det behövas en förenklad nybyggnadskarta. Ta kontakt med din bygglovhandläggare om du är osäker.

Om det är flera beställningar på nybyggnadskartor som gäller sammanhängande fastigheter eller tomtplatser är priset reducerat med 50% för de påföljande nybyggnadskartorna.

Användningsområde ​Typ av karta
​Nybyggnad av huvudbyggnad Nybyggnadskarta​ 7 260​
​Tillbyggnad, komplementbyggnad, marklov vid kuperad terräng (Större markarbeten) Nybyggnadskarta förenklad​ 1 694​
​Rivning, plank, mur, marklov (Mindre markarbeten) ​Tomtkarta (Finns i kommunens webbkarta) ​0

 

Timavgifter för bygglov och planavgift

Om en åtgärd inte kan hittas i prislistan gäller en timavgift i tabellen här under. Kontakta en bygglovshandläggare om du är osäker

​​Experttjänster ​1 210
​Plan- och bygglovtjänster ​968
​Administrativa tjänster ​678

Senast uppdaterad 2016-04-06