image description

Starta och driva livsmedelsföretag

Om du vill starta ett nytt livsmedelsföretag behöver du känna till de regler som gäller för just din verksamhet. Här nedan följer en genomgång av vad du bör tänka på.

Anmälan om registrering

Alla nya verksamheter måste registreras av miljö- och hälsoskyddsnämnden innan de startar. Blanketter för anmälan finns här till höger.

Anmälan ska lämnas in senast 14 dagar innan verksamheten ska starta.

Anläggningar som omfattas av EG förordning 853/2004 behöver godkännas av Livsmedelsverket innan de startar. Hit hör bl.a. animalieanläggningar (t.ex. slakterier och mejerier) men även andra anläggningar som hanterar animaliska råvaror och sedan säljer sina produkter till andra livsmedelsanläggningar. 

Behövs bygglov?

När du ska starta en ny verksamhet kan det behövas bygglov eller bygganmälan. Kontakta plan- och bygglovsenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen för att ta reda på om din verksamhet behöver bygglov.

Lokaler och utrustning

Livsmedelsföretaget ska ha lämpliga lokaler för den verksamhet som bedrivs.

Egenkontroll

Alla livsmedelsverksamheter ska ha ett egenkontrollprogram. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att de livsmedel du släpper ut på marknaden är säkra, rätt märkta och i övrigt uppfyller gällande regler. Mer information om egenkontroll finns i menyn till vänster.

Avgifter

Miljöenheten tar ut en avgift för att registrera din verksamhet, som för närvarande är 1 190 kr. Dessutom tas en årlig avgift ut för livsmedelskontrollen. Hur hög avgiften är beror på vilken typ av verksamhet det rör sig om.

Ägarbyte eller upphörande av verksamhet

Om du tar över en befintlig anläggning, ändrar bolagsform eller byter lokal ska du anmäla detta till miljöenheten så att vi kan registrera din verksamhet. Om du upphör med din verksamhet ska du också kontakta miljöenheten.

Senast uppdaterad 2017-03-02