Stäng meddelande

Botkyrkas blå och gröna värden
- ett synligt samarbete i Malmsjön

Bild

Risvase är namnet på ris som binds ihop och sänks ned i vattnet. Riset förankras med störar som drivs ner i sjöbotten. Foto: Kjell Landås

Kommunen har röjt sly längs strandkanten vid Malmsjön. Normalt fraktas rishögarna bort för flisning eller flisas på plats eller så får högarna ligga kvar som värdefulla biodepåer för insekter och andra djur. Här har riset istället kommit till nytta som en fiskvårdsåtgärd i form av risvasar.

Att anlägga risvasar är en mycket gammal och tidigare vanlig metod för att öka fiskbeståndet i en sjö. Risvasarna ger bra lekplatser och skydd för fiskyngel. Det finns många olika sätt att bygga risvasar. Dessa har byggts på vintern. Störarna har drivits ner i botten genom hål borrade i isen. Totalt har kommunen anlagt nio risvasar i sjön.

Botkyrka kommun bedriver ett aktivt natur- och vattenvårdsarbete. De kommunägda skogarna sköts med de sociala, ekologiska och kulturella värdena i fokus. Vanligtvis förvaltas skogar med stöd av en skogsbruksplan där fokus läggs på skogens ekonomiska avkastning. I väntan på att kommunens nya skogsskötselplan blir klar så utförs nu skogliga åtgärder endast i begränsad omfattning, det handlar om enstaka röjningar och gallringar, friställande av värdefulla ekar, skötsel av våra vandringsleder och naturstigar mm.

Beskrivningar av kommunens arbete med natur och vattenvård finns samlade i två dokument: Botkyrkas gröna värden och Botkyrkas blå värden.

Här kan du läsa mer om Botkyrkas blå värden.

Här kan du läsa mer om Botkyrkas gröna värden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2019