Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Förslag om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten

På sikt kan hälften av Botkyrkas hemtjänst levereras av externa aktörer, och Botkyrkaborna få fem utförare att välja mellan. Det föreslås i en utredning om ökad valmöjlighet inom hemtjänsten som kommunstyrelsen ska ta ställning till den 6 maj.

— För mig handlar allt vi gör om att Botkyrkabor med behov ska få den omsorg de behöver och förtjänar. Vi vill ge fler valmöjligheter samtidigt som vi säkerställer kvaliteten och ger omsorg med en guldkant, säger Ebba Östlin, gruppledare Socialdemokraterna

I oktober förra året fick en arbetsgrupp bestående av representanter från majoritetens samtliga partier i uppdrag att utreda hur Botkyrkabor ska få fler valmöjligheter inom hemtjänsten. Uppdraget handlade om att utreda hur även externa utförare (privata eller ideella) ska få leverera hemtjänst i Botkyrka, samtidigt som skattemedlen används effektivt och kvaliteten är hög. Den 6 maj beslutar kommunstyrelsen om valmöjligheterna och den 23 maj går frågan upp i kommunfullmäktige. 

—Det viktigaste för oss är att våra äldre får valmöjligheter, så de kan få den omvårdnaden som passar bäst, säger Dag Ahlse, gruppledare Centerpartiet.

Balans mellan kommunens hemtjänst och externa aktörer

Viktiga utgångspunkter för arbetsgruppen har varit att göra en ansvarsfull och hållbar omställning, vara en bra arbetsgivare och hitta en bra balans mellan egen regi (kommunens hemtjänst) och externa aktörer. Utredningen ska ses som en fortsättning på kommunens arbete med nöjda medborgare.

—Jag glad över att hemtjänsten öppnas för valfrihet. Våra äldre får nu möjlighet att välja om det ska vara kommunen, en privat utförare eller en icke vinstdrivande organisation som ger dem hemtjänst, säger Lars Johannson, gruppledare Liberalerna.

Samma kvalitetskrav för all hemtjänst

I utredningen redogör arbetsgruppen för olika sätt att införa valmöjligheter och andra kommuners erfarenheter av olika valfrihetssystem. Arbetsgruppen har bland annat utgått från att valmöjligheter ska finnas i hela kommunen, att samma kvalitetskrav ska gälla för all hemtjänst och att det ska vara lätt att välja mellan utförare.

—Med denna modell för större valmöjlighet skapar vi trygghet för den enskilde samt utvecklar de äldres välfärd efter deras behov, samtidigt som välfärdens kärnvärden förblir intakta, säger Stefan Dayne, gruppledare Kristdemokraterna.

—Oavsett vart man bor i Botkyrka ska man få valmöjligheter i hemtjänsten, det öppnar vi nu upp för, säger Myrna Persson, gruppledare Miljöpartiet.

Arbetsgruppens ställningstaganden

Arbetsgruppens förslag bygger på ett antal ställningstaganden:

 • Viktigt att skynda långsamt
  För att ge medborgarna möjlighet att göra välgrundade val av hemtjänstutförare menar arbetsgruppen att kommunens organisation behöver ställas om. Omställningen handlar om flera saker. Bland annat att ta fram förfrågningsunderlag som släpper igenom seriösa aktörer, att anpassa den kommunala organisationen efter färre medborgare inom hemtjänsten, att ta fram ett fungerande uppföljningssystem. Arbetsgruppen anser därför att kommunen behöver ges tid och möjlighet att ställa om.
 • Ett långsiktigt mål
  I förslaget till beslut ska på sikt cirka 50 procent av verksamheten drivas av externa aktörer och cirka 50 procent förbli i egen regi (kommunal hemtjänst). Arbetsgruppen förespråkar en successiv uppbyggnad över flera år för att skapa stabila alternativ för Botkyrkaborna där andelen externa utförare växer i takt med att organisationen ställer om.
 • På sikt fem utförare av hemtjänst
  Arbetsgruppens målsättning är att medborgare på sikt ska ha cirka fem olika utförare av hemtjänst att välja mellan, där den kommunala hemtjänsten är ett av alternativen. Erfarenheter från andra kommuner är att medborgare hellre ser få långsiktigt stabila och hållbara utförare, än att ha ett stort antal utförare att välja mellan. Ett begränsat antal utförare gör det också lättare för kommunen att kontrollera och följa upp aktörernas verksamhet.
 • Samma möjligheter oavsett geografi
  Alla medborgare, oavsett i vilken del av kommunen de bor, ska ges samma eller åtminstone liknande möjligheter att välja utförare.
 • Icke vinstdrivande utförare bör beaktas
  Arbetsgruppen ser gärna att också icke vinstdrivande utförare etablerar sig i Botkyrka.
 • Ersättning till utförarna sker utifrån beviljad tid
  Arbetsgruppen förespråkar en ersättningsmodell där utförarna ska få ökad flexibilitet och i större utsträckning kunna anpassa omsorgen efter de äldres dagligen skiftande behov. Modellen bygger mer på tillit än kontroll men förutsätter en nära relation med och noggrann uppföljning av samtliga utförare och deras verksamhet.
 • Bastjänster förbli kommunala
  Trygghetslarm och insatser på natten förslås vara kvar i kommunal regi för att skapa trygghet och säkerhet för Botkyrkaborna, samtidigt som det bidrar till att små aktörer kan etablera sig i Botkyrka.

Medskick: ersättningsnivån och behovet av personal
Arbetsgruppen gör även ett antal medskick till kommunstyrelsen inför beslutet. Det handlar bland annat om att se över ersättningsnivån för hemtjänsten. Botkyrkas ersättning är idag mycket lägre än intilliggande kommuners ersättning. Rätt nivå på ersättningen är viktig för att få hållbara och stabila aktörer att etablera sig i Botkyrka, menar arbetsgruppen.

Ett annat medskick till kommunstyrelsen är att beakta risken för att behovet av personal inom hemtjänsten minskar vid införandet av valmöjligheter. Arbetsgruppen menar att övertalighet kan lösas inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter, men att det även kan behöva tas ett kommunövergripande ansvar i frågan.

Förslag till beslut

I utredningen ger arbetsgruppen följande förslag till beslut:

 • Kommunstyrelsen ger budgetberedningen i uppdrag att se över nuvarande hemtjänstersättning
 • Kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska upphandla externa hemtjänstutförare utifrån LOU. Som en del i detta ger kommunstyrelsen vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling.
 • Kommunstyrelsen ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en fungerande ersättningsmodell och att föreslå en passande organisation för att vård- och omsorgsnämnden ska kunna hantera föreslagen förändring på bästa sätt.

Kommunstyrelsen beslutar den 6 maj. Därefter kommunfullmäktige den 23 maj.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 maj 2019