Störningsinformation:
Eldningsförbud från torsdag 13 augusti kl. 12.
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Kritik mot Grindtorpsskolan

Skolinspektionen har fattat beslut om vitesföreläggande för Grindtorpsskolan som uppgår till 1 000 000 kr. Kritiken handlar om brister inom området trygghet och studiero för elever, något som skolan ska komma till rätta med senast den 30 november.

De åtgärder som Skolinspektionen pekar på bedömer även utbildningsförvaltningen vara rätt men har ännu inte förankrats fullt ut. Som Skolinspektionen konstaterar är processen igång och ett fortsatt arbete sker med att förankra och implementera åtgärderna för att uppnå önskad effekt.

Åtgärderna omfattar bland annat: Organiserade rastaktiviteter; MVP och Tåget (våldsförebyggande arbete); ledarskap i klassrummet och lektionsstruktur för en ökad kvalité i undervisningen; översyn av organisationen i allmänna utrymmen inomhus och utomhus; justeringar i elevhälsoplan samt en åtgärdstrappa och elevhälsoarbetet.

En handlingsplan kommer att upprättas som förstärker arbetet med att komma tillrätta med bristerna. Den beslutas av mig och kommuniceras när den är klar. Vi stärker också skolledningen med en extra biträdande rektor, säger Kenny Fredholm, verksamhetschef grundskola i Botkyrka kommun.

Fakta över tid:
Skolinspektionen (SI) gör tillsynsbesök HT16. Den 13 december 2016 kommer beslut efter tillsyn, framkommer bl.a. brister i elevers trygghet och studiero. Året därpå föreläggs kommunen att vidta åtgärder. Den 21 februari 2019 redovisar utbildningsförvaltningen åtgärder. Den 12 mars görs ett uppföljningsbesök av SI. I månadsskiftet mars och april observerar utbildningsförvaltningens nya grundskoleutvärderare skolan och lärmiljön, och därefter fattar förvaltningen beslut om att upprätta en handlingsplan med åtgärder och tidsplan som ska vara klar den 17 maj. Den 29 april beslutar SI om vitesföreläggande.

Fotnot: Antalet vitesförelägganden från SI har ökat de senaste åren. Under 2017 var det ungefär 100 skolor jämfört med ett 20-tal år 2013. Även bötesbeloppen stiger. En förklaring är den ändring i skollagen som trädde i kraft i januari 2015. Sedan dess är SI skyldig att förelägga med vite vid brister som allvarligt försvårar elevernas förutsättningar att nå målen. Källa: Dagens Samhälle,
https://www.dagenssamhalle.se/nyhet/allt-fler-skolor-hotas-med-vite-19802länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2019