Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Genomlysningar av omsorgen pekar ut flera möjligheter till förbättringar

Genomlysningar av omsorgen pekar ut flera möjligheter till förbättringar

En kvinna och en man som sitter på varsin sida om ett konferensbord. De talar med varandra. I bakgrunden syns en whiteboard och i förgrunden en mugg.

Botkyrka kommun genomlyser och förbättrar vården och omsorgen. Nu presenteras genomlysningar av Myndighet och boendestödet.

Handläggningen av ärenden och samverkan kring medborgarens behov behöver förbättras inom omsorgen. Det visar två genomlysningar som redovisas för vård- och omsorgsnämnden den 19 september.

Medborgare i Botkyrka har de senaste åren gett låga betyg till kontakten med handläggare som utreder behov inom vård och omsorg (Myndighet). Låga betyg har även boendestödet till personer med funktionsnedsättning fått, även om resultatet förbättrats i den senaste brukarundersökningen. För att få kunskap om vad som kan bli bättre beslutade vård- och omsorgsnämnden förra året att myndighetsutövningen och boendestödet ska genomlysas. Nämnden har tidigare år genomlyst äldreomsorgen på liknande sätt.

–Att du som medborgare är nöjd med omsorgen är vård- och omsorgsnämndens viktigast mål. Därför genomlyser vi vår verksamhet, område för område. Vi börjar se goda resultat av genomlysningar inom äldreomsorgen. Nu hoppas vi på en liknande utveckling för vår myndighetsutövning och vårt boendestöd, säger Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Bättre arbetssätt kring handläggningar

I genomlysningen av vård- och omsorgsförvaltningens myndighetsutövning, där förutsättningar, organisation och arbetssätt granskats, ges ett flertal rekommendationer till åtgärder. Det handlar framförallt om att utveckla:

  • styrning och planering av verksamheten
  • arbetssätten kring handläggningen av medborgarens behov
  • samverkan med dem som utför stödet för att bättre följa upp insatser och behov

– Jag tar utmaningarna i myndighetsutövningen på största allvar. Som medborgare ska du vara trygg med att få en rättssäker bedömning av god kvalitet. Jag kommer att be vård- och omsorgsförvaltningen att ta fram en handlingsplan för att utveckla verksamheten, säger Tuva Lund, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Ett boendestöd som är på rätt väg

Genomlysningen av boendestödet konstaterar att verksamheten redan är igång med ett utvecklingsarbete, och att arbetet är på rätt väg. Man har bland annat tydliggjort boendestödets uppdrag och delat in verksamheten i mindre team. Genomlysningen visar att boendestödet påverkas av hur samverkan fungerar mellan handläggarna på Myndighet som beställer stödet och boendestödjarna, som utför det som beställts. Här rekommenderar genomlysningen ett flertal åtgärder. Bland annat att skapa samsyn kring rollerna som beställare och utförare och att ta fram rutiner för kontakterna mellan Myndighet och boendestöd.

–Det är glädjande att boendestödet är på rätt väg i sitt utvecklingsarbete. Jag ser fram emot de fortsatta förbättringarna. Att utveckla samverkan inom förvaltningen ser jag som en nyckel för att medborgare ska få en omsorg av god kvalitet, säger Tuva Lund.

Genomlysningen pekar även på att utformningen och uppföljningen av boendestödet behöver utvecklas. Genomförandeplanen är ett verktyg där brukaren och omsorgspersonalen kommer överens om hur och när stödet ska ges. Planen säkerställer att brukarens önskemål och behov tas tillvara. Enligt genomlysningen behövs både nya riktlinjer och utbildning för att boendestödets arbete med genomförandeplanerna ska följa Socialstyrelsens riktlinjer.

Beslut om åtgärder i höst

Genomlysningarna redovisas för vård- och omsorgsnämnden den 19 september. I samband med det får vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram handlingsplaner för den fortsatta utvecklingen.

–Vi är redan igång med flera av de åtgärder som genomlysningarna rekommenderar. Bland annat kartlägger vi alla moment i Myndighets handläggning av ärenden. Syftet är att vi ska möta medborgarens behov på bästa sätt i hela processen från ansökan till stöd och uppföljning. Genomlysningarna ger oss en bra skjuts framåt i arbetet med fler nöjda medborgare, säger Petra Oxonius, omsorgsdirektör i Botkyrka kommun.

Genomlysningarna har genomförts av företaget Ramboll.  

Mer om Myndighet och boendestödet
  • Myndighet är medborgarens kontakt då han eller hon ansöker om stöd från äldreomsorgen eller omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Biståndshandläggarna utreder, bedömer och beslutar om vilket stöd enskilda personer har rätt till utifrån individuella behov, lagstiftning och kommunens riktlinjer. Att behoven tillgodoses ska också följas upp.
  • Boendestöd kan beviljas till personer under 65 år med en varaktig funktionsnedsättning. Boendestöd är en praktisk och social stödinsats vars syfte är att stärka den enskildes förmåga att hantera sin dagliga tillvaro både i och utanför det egna boendet. Stödet syftar till att frigöra den enskildes egna resurser. Insatsen innebär att motivera den enskilde till vardagssysslor som att sköta sitt hem, sin mat och tvätt samt att komma ut i samhällslivet. Ett hundratal personer i Botkyrka får boendestöd som ges av det mobila teamet.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 september 2019