Stäng meddelande

Ansöka om pedagogisk omsorg

Information för dig som vill starta en verksamhet för pedagogisk omsorg.

Läs på om lagar och regler

Innan du tar ställning till att ska starta pedagogisk omsorg är det viktigt att känna till vilka lagar och regler som du som huvudman ska följa. Besök skolverkets hemsida och ta del av information om vad pedagogisk omsorg innebär https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/pedagogisk-omsorglänk till annan webbplats. Där finns även länkar till annan viktig information, bl.a. Förskolans läroplan och Allmänna råd för pedagogisk omsorg.

På Botkyrka kommuns hemsida hittar du de regelverk som styr pedagogisk omsorg i Botkyrka. https://botkyrka.se/barn--utbildning/for-friskolor-och-andra-utforare/ansoka-om-att-bedriva-verksamhet.htmllänk till annan webbplats

Skicka in ansökan med bilagor enligt checklista

När du tagit ställning att du vill och har de förutsättningarna som krävs för att starta pedagogisk omsorg, så gör din ansökan på särskild blankett. Blanketten hittar du på Botkyrka kommuns hemsida. https://botkyrka.se/barn--utbildning/for-friskolor-och-andra-utforare/ansoka-om-att-bedriva-verksamhet.htmllänk till annan webbplats

Ansökan kontrolleras att den är komplett

När kommunens handläggare mottagit din ansökan kontrolleras den och att bifogade dokument är kompletta. Från det att kompletta handlingar lämnats in tills besked om beslut tar max fyra månader.

Gör kompletteringar (vid förfrågan)

Om det finns handlingar som behöver kompletteras ges möjlighet att komplettera det som saknas.

Intervju

När handlingarna är kontrollerade och kompletta kommer du bli kallad till en intervju. Syftet med intervjun är att få fördjupad kunskap om hur du som huvudman tänkt bedriva verksamheten. Handläggaren ställer frågor för att säkerställa att den pedagogiska omsorgen lever upp till de lagkrav och regler som styr. Under intervjun får du som ansökt också möjlighet att ställa frågor.

Gör förtydliganden (vid förfrågan)

Om något är oklart i samband med intervjun kan ni behöva inkomma med kompletterande uppgifter.

Handläggare besöker lokalen

Som en del av handläggningsprocessen görs ett besök i de lokaler/det hem där verksamheten ska bedrivas. Detta för att säkerställa att miljön är lämplig för pedagogisk omsorg.

Konsekvensanalys av verksamheten

När intervju och besök i lokalen är genomförda gör handläggare en analys över hur verksamheten kommer att påverka den kommunala barnomsorgen. Det görs med hänsyn till befolkningsprognos samt befintlig barnomsorg. En bedömning över om huvudmannen är lämplig att bedriva pedagogisk omsorg görs också.

Ansökan beslutas i utbildningsnämnd

Underlaget från kommunens handläggare lämnas för beslut till utbildningsnämnden. Nämndens beslut kommuniceras till dig som huvudman via kommunens registrator.

Information om ingångstart

Beviljas ansökan om pedagogisk omsorg skickar kommunens handläggare särskild information om vad du som huvudman behöver göra för att starta verksamheten.

Motivering till beslut

Om nämnden beslutar att inte bevilja ansökan om pedagogisk omsorg motiveras detta i beslutet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 november 2019
Barn & utbildning