Stäng meddelande

Särskilt stöd

Förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten kan aldrig utformas lika för alla barn. Botkyrka kommuns uppdrag är att skapa en miljö som möter varje barn i sitt lärande. Alla barn och unga har styrkor.

På förskolan ansvarar förskolechefen för att alla barn får rätt stöd. På skolan har rektor ansvaret. De barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling skall få det. Stödet ska i första hand ges inom den grupp som barnet tillhör.

Pedagogerna kan få hjälp av bland annat talpedagog, specialpedagog och IKT-pedagog från kommunens specialistenhet.

Både inom förskola och inom skola finns särskilda grupper för barn som har ett större behov av stöd. Pedagogerna arbetar för att tillvarata barnens egna resurser och öka tilltron till den egna förmågan i strävan att nå kunskapsmålen. Förskolechefen eller rektor ansvarar för ansökan till en särskild grupp.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Barn & utbildning