Vattnet avstängt i Tumba, Vårsta och Grödinge mellan 9 och 15 onsdag den 26 april 2017

Stockholm Vatten måste akut reparera vattenledningen till Tumba. För boende och verksamma i Tumba, Vårsta och Grödinge kan problem med lågt vattentryck uppstå, eventuellt kan man bli utan vatten.

Stäng meddelande

Skolskjuts

Ditt barn kan ha rätt till skolskjuts om det är folkbokfört i Botkyrka kommun och om du som vårdnadshavare har valt och fått plats i närmaste skola från adressen där barnet är folkbokfört eller i en skola som ligger i närområdet.

Om du söker plats i en skola utanför närområdet eller i en annan kommun ansvarar Botkyrka kommun inte för transporten till och från skolan. Det här gäller även profilklasser – skolor med specialinriktning som till exempel musik eller idrott.

Rätt till skolskjuts gäller bara vid schemalagda skoldagar. Som förälder/ vårdnadshavare till barn i förskolan och fritidshem förväntas du själv lämna och hämta ditt/dina barn.

För elever i särskolor, specialskolor och särskilda undervisningsgrupper gäller att beslut om placering också ska innehålla ett eventuellt beslut om skolskjuts och om vilken typ av skolskjuts som eleven ska få.

Vad innebär skolskjuts?

Skolskjuts är samlingsnamnet för olika typer av transporter till och från skolan. Det kan vara skolbuss, särskild transport för funktionshindrade, taxi eller SL-kort för att kunna åka i den ordinarie kollektivtrafiken.

Skolbussar går mellan:

 • Grödingelandet och Malmsjö skola
 • Norrbyvret och Broängsskolan
 • Fiskarhagen och Hammerstaskolan

Skolskjuts på grund av avståndet mellan hem och skola

Avståndet mellan elevens hem och skola mäts i gång- och cykelvägar och prövas från elevens folkbokföringsadress till den skola som kommunen har placerat eleven i. Elever har rätt till skolskjuts om de har valt närmaste skola från adressen där de är folkbokförda och ändå bor utanför närområdet för varje årskurs.

Som närområde räknas:

Skolår

Avstånd

förskoleklass och skolår 1

2 km

skolår 2-3

3 km

skolår 4-6

4 km

skolår 7-9

5 km

Om det är fullt i den närmaste skolan och skolorna i närområdet och ditt barn får gå i en skola som ligger längre bort än avståndskriterierna, kan det ha rätt till ett SL-kort.

Skolskjuts vid delad vårdnad och växelboende

En elev som är regelrätt växelboende hos föräldrar/vårdnadshavare med delad vårdnad har rätt till skolskjuts i form av SL-kort. Bara de elever som har valt en skola i närområdet, utifrån sin folkbokföringsadress, har rätt till SL-kort om avståndet till den alternativa adressen uppfyller avståndskriterierna.

Regelrätt växelboende betyder att eleven bor lika mycket hos båda föräldrarna/vårdnadshavarna, att det har sina personliga tillhörigheter i båda hemmen och att ingen förälder/vårdnadshavare betalar underhållsbidrag till den andra. Skolskjuts vid växelboende är alltid i form av SL-kort. SL-kort gäller läsårsvis och delas ut inför höstterminen.​

Skolskjuts på grund av särskilda skäl

Funktionshinder – elever i behov av särskilt stöd

Det är Utbildningsförvaltningen som bestämmer om skolskjuts eller SL-kort ska erbjudas efter särskild prövning för:

 • Elever som går i specialskolor, särskilda undervisningsgrupper eller grund/gymnasiesärskolan inom och utanför kommunen. Det här gäller inte för Läs-och skrivpedagogiskt centrum.
 • Elever med ett betydande funktionshinder eller stort behov av stöd.

Vid beslut om skolskjuts efter särskild prövning gäller skolskjuts från adressen där eleven är folkbokförd. Om elevens föräldrar/vårdnadshavare bor på olika adresser, men har delad vårdnad med ett regelrätt växelvis boende, får eleven vid behov skolskjuts till båda föräldrar/vårdnadshavare om de bor inom Botkyrka kommun.

För elever som periodvis bor i korttidshem (insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) jämställs korttidsboendet med hemmet, om det ligger i Botkyrka.

För barn i förskola/förskoleklass och elever i gymnasieskolan finns ingen lagstadgad skyldighet för kommunen att erbjuda skolskjuts. För barn/elever med funktionshinder som är placerade i specialverksamhet utanför kommunen, kan resor beviljas efter särskild prövning.

Medicinska skäl inklusive olycksfall

För att få rätt till skolskjuts av medicinska skäl eller vid olycksfall krävs läkarintyg. Vid olycksfall ska föräldern/vårdnadshavaren göra anmälan till kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkrings AB, som vid behov betalar för skolskjutsen. I läkarintyget ska det stå under vilken tid som taxi har ordinerats.

Vid tillfälliga funktionshinder gäller inte heller rätt till skolskjuts. Kontakta Stockholmsregionens Försäkrings AB för en bekräftelse innan taxiresorna till och från skolan beställs. Efter bekräftelse från dem kan föräldern/vårdnadshavaren beställa taxiresor. Stockholmsregionens Försäkrings AB nås på www.sthlmregforsakring.selänk till annan webbplats eller 0457-794 91.​

Trafikfarlig väg

Att barn bor nära trafikfarliga vägar kan vara en anledning till att kommunen erbjuder skolskjuts. Bedömning av hur farlig vägen är gör Trafikrådet, som kan föreslå åtgärder för att öka trafiksäkerheten på/intill vägen. I Trafikrådet sitter representanter från Utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trafikpolisen och Transportcentralen.

Så ansöker du

 • För att ansöka om SL-kort på grund av delad vårdnad och växelboende. finns en blankett att ladda ner på den här sidan, längst upp till höger. Fyll i den och skicka, med båda föräldrarnas/ vårdnadshavarnas underskrift, till:

Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba

 • För att ansöka om skolskjuts på grund av särskilda skäl eller avstånd, finns en blankett att ladda ner på den här sidan, längst upp till höger. Skicka den fullständigt ifylld med båda föräldrarnas/vårdnadshavarnas underskrift till:

  Botkyrka kommun
  Utbildningsförvaltningen
  147 85 Tumba​

Undantag från de här reglerna:

Val av skola

Om du som förälder/vårdnadshavare har valt en annan skola än den närmaste eller en annan skola i närområdet, har ditt barn inte rätt till skolskjuts längre. Ditt barn kan fortfarande få skolskjuts, om den kan organiseras på ett sätt som inte skapar organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Då är kommunen skyldig att ordna skolskjuts bara om ditt barn skulle ha fått skolskjuts till skolan som den skulle ha fått plats i om den inte hade valt skola alls.

Elever som går i friskolor utanför kommunen har inte rätt till skolskjuts. Men om den närmaste skolan och skolorna i närområdet är fulla och eleven får gå i en skola som ligger längre bort än avståndskriterierna, kan den vara berättigad till ett SL-kort.

Vinterturlista

Vinterturlista gäller under tiden 1 november – 15 mars om eleverna till exempel får en längre skolväg som ger rätt till skjuts eller riskerar att behöva ta en trafikfarlig väg eftersom den vanliga gångvägen inte plogas.

Skjuts till förskola och skolbarnsomsorg

Skolskjuts till förskola eller skolbarnsomsorg erbjuds inte.

Förberedelseklasser med språklig specialisering

Elever som går i förberedelseklasser med språklig specialisering har rätt till skolskjuts under grundskoletiden, om de bor längre bort från skolan än avståndskriterierna. Utbildningsförvaltningen erbjuder taxi under det första läsåret (maximalt 3 terminer om eleven börjar sina studier under vårterminen). Efter det har ditt barn rätt till SL-kort till och med grundskolans slut, om det börjar i språklig specialisering långt från hemmet och sedan vill gå kvar i den valda skolan.Överklagan

Om ditt barn nekas skolskjuts kan du överklaga det genom så kallat förvaltningsbesvär till Förvaltningsrätten. Skicka in din överklagan till kommunen senast tre veckor efter att du som förälder/vårdnadshavare har fått beslutet.

Om du som förälder/vårdnadshavare har valt att ditt barn ska gå i en fristående skola eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i och vill överklaga ett beslut om skolskjuts kan du göra det genom så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Ändra​​​t behov

Om förutsättningarna som låg till grund för att ditt barn fick skolskjuts förändras är det viktigt att eleven själv eller en förälder/vårdnadshavare informerar kommunen om det.

Borttappade SL-kort

Kommunen ersätter inte borttappade busskort. Eleven eller föräldern/ vårdnadshavaren kan själv registrera SL-kortet på SL:s hemsida och på så sätt få ersättningskort.

Förse​nade​ elever

Skolskjutsen kan inte vänta på elever som inte finns på uppsamlingsstället på bestämd tid. Om eleven är försenad till den ordinarie turen gör skolskjutsen ingen extratur.

Väntet​ider

Väntetider som uppstår tillfälligt till exempel på grund av inställda lektioner ger inte rätt till skolskjuts. Förseningar, skolresor eller tillfälligt inställda turer med den ordinarie linjetrafiken ger inte heller rätt till extra skolskjuts.

Avboknin​g av skolskjuts

Vid t ex sjukdom ska du som förälder/vårdnadshavare kontakta transportören så fort som möjligt för att avboka skolskjutsen. Transportcentralen nås på 08-530 619 00.

Vid extrema förhållanden

Vid vissa extrema förhållanden som oframkomligt väglag, extremt väder, naturkatastrofer eller andra, speciella omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjuts kan utföras i enlighet med vad som har bestämts. Vid sådana förhållanden ska kommunen så fort som möjligt upplysa om det här på hemsidan, men det betalas inte ut någon ersättning till eleven och/eller dennes förälder/vårdnadshavare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 april 2017
Barn & utbildning