Stäng meddelande

Boende och resor

Du som studerar på gymnasieskolan kan få bidrag för boende och resor. Om du har mer är sex mil till skolan och bor inackorderad kan du få inackorderingstillägg. Om du har mer är sex kilometer till skolan har du rätt till terminskort.

Elevresor

Om du bor mer än sex kilometer från skolan har du rätt till terminskort. Terminskortet får du vid skolstart på din gymnasieskola, fråga på expeditionen om du inte har fått något skolkort.

Du får ett terminskort som gäller dagtid. Vill du ha terminskort som även gäller under kvällar och helger kan du själv köpa ett tillägg till kortet hos SL.

För att beviljas SL-kort eller ersättning gäller att:

 • du är folkbokförd i Botkyrka kommun
 • du studerar på heltid och har rätt till CSN
 • du är berättigad till och med vårterminen det år du fyller 20 år
 • du inte får inackorderingstillägg (vid boende utanför hemmet).

Skol​skjuts

Eftersom gymnasieskolan är en frivillig skolform finns ingen skolskjuts att få. Om du går på gymnasiesärskolan söker du skolskjuts hos utbildningsförvaltningen.

Färdtjänst

Färdtjänsten ansvarar för resor till och från skolan om du har en funktionsnedsättning.
Klicka här för att läsa mer.​länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägget är ett bidrag till dina kostnader för boende och hemresor. Tillägget betalas ut från september till maj och du får ingen retroaktiv ersättning. Tillägget är 1/30 av basbeloppet. Det motsvarar 1 550 kronor/månad år 2019.

Observera att du endast kan få inackorderingstillägget om du är förstahandsantagen till din utbildning.

​Du söker inackorderingstillägg hos kommunen

Du kan söka inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år om du är folkbokförd i Botkyrka, har minst 60 km mellan hem och skola och studerar på en kommunal gymnasieutbildning. Ersättning betalas ut till myndig elev, annars till vårdnadshavare.

Vilka regler gäller för att du skall beviljas inackorderingstillägg?

 • Du ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
 • Du ska vara förstahandsmottagen till ett nationellt program. Du blir till exempel mottagen i första hand till riksrekryterande utbildning eller om programmet och inriktningen inte ges i hemkommunen/samverkansområdet i Stockholms län. Nationell idrottsutbildning (NIU) i sig är inte skäl för mottagande i första hand.
 • Du ska vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år).
 • Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig väg behöver inackordera dig på studieorten, resvägens längd måste dock vara minst 60 km. Du måste vara förstahandsmottagen.
 • Du kan få inackorderingstillägg om avståndet är mindre än 60 km men restiden till skolan överstiger 2 timmar enkel resa. Du måste vara förstahandsmottagen.
 • Du kan inte åka med SL-kort till skolan. Du måste vara förstahandsmottagen.
 • För att du skall få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning för programmet/kursen
 • Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, endast ett bidrag utgår.
 • Man kan endast få inackorderinstillägg under 3 år.
 • Ersättningens storlek är 1/30 av basbeloppet.

Ersättning betalas ut till myndig elev, annars till vårdnadshavare. Ersättning ges ej retroaktivt.

Du kan inte få inackorderingstillägg om:

 • du studerar på ett introduktionsprogram,
 • du samtidigt får resebidrag,
 • du studerar i utlandet.

Observera att:

 • Inackorderingstilläg utgår ej för nationella idrottsutbildningar (NIU) om Botkyrka kommun inte har tecknat samverkansavtal med utbildningskommunen.
 • För fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternat samt för utlandssvenska elever gäller att Centrala studiestödsnämnden CSN http://www.csn.selänk till annan webbplats ansvarar för stöd till inackordering och ansökan görs hos CSN.

Information om utbetalning av inackorderingstillägg och reseersättning

För att ersättning ska kunna betalas ut till ditt konto måste du som vårdnadshavare eller myndig elev anmäla kontonummer till Nordea. Länk till Nordea hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du ska uppge arbetsgivarnummer : 647851

Utbetalningar som inte har ett föranmält konto betalas ut via en avi.

Ersättning betalas ut till myndig elev, om eleven inte är myndig så betalas inackorderingstillägg ut till vårdnadshavare.

Skicka din ansökan till:

Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen, 147 85 Tumba.

Du måste ansöka om inackorderingstillägg för varje nytt läsår.

Ändrade förhållande och anmälningsskyldighet

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till Utbildningsförvaltningen om du

 • avbryter studierna
 • byter skola
 • byter utbildning
 • minskar din studieomfattning från heltid till deltid
 • flyttar hem
 • flyttar till annan kommun

Bidrag för resor till annan studieort

Du kan söka ersättning för dina resor, om du studerar på annan ort (utanför Stockholms län) och pendlar mellan hemmet och studieorten. Detta gäller för dig som:

- är folkbokförd i Botkyrka kommun,
- är antagen till gymnasieutbildning till och med det första kalenderhalvåret då du fyller 20 år,
- du betalar dina resor själv. Du måste skicka in kvitton på utlagda belopp för resorna.

Gör så här:

 • Skicka dina kvitton (orginal ) till utbildningsförvaltningen. Glöm inte att lämna namn och personnummer.
 • Lämna information om närvaro från skolan för den period du begär ut ersättning

Skicka underlag senast 15:e den månaden du vill ha ersättning, annars kommer ersättning kommande månad.

Adress: Botkyrka Kommun UF/ATT: utredare gymnasieskola, 147 85 TUMBA

Maxbelopp 1/30 av basbelopp (2019: 1550 kr/mån)


Överklaga beslut

Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingstillägg. Överklagan måste göras och lämnas in inom tre veckor från det att man tagit del av beslutet från kommunen.  

Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur man vill att beslutet ska ändras.

Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten men lämnas in till kommunen.

häröppnas i nytt fönster hanterar vi personuppgifter inom förskola och skola (barn, elever och vårdnadshavare).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2020
Barn & utbildning