Störningsinformation:
Fortsatt hög vattenförbrukning
Dölj meddelande
Stäng meddelande

Brukarundersökning 2012

Övervägande positivt omdöme för Kultur- och fritidsverksamheterna under 2012.

​Vartannat år genomför Kultur- och fritidsförvaltningen en enkätundersökning i sina verksamheter. Våren 2012 genomfördes den senaste. Innan dess gjordes den 2010.

Brukarundersökningens primära syften:
• få verktyg till att utveckla verksamheten
• mäta i vilken grad vi har uppfyllt våra politiska mål

På 36 olika ställen i Botkyrka fick besökare över 12 år svara på en enkät. De olika platserna var bibliotek, badhus, idrottsanläggningar, kulturskola, fritidsgårdar, Botkyrka rackethall, Botkyrka konsthall och Tumbascenen. Även vid utomhusbaden, men där genomfördes undersökningen på sommaren.

Totalt fick vi in mer än 5 700 svar. Av dem som har svarat på enkäten är 84 procent bosatta i Botkyrka kommun. 46 procent är kvinnor och 54 procent är män.

Övervägande positivt resultat

Resultatet är övervägande positivt. Totalt sett är 79 procent av alla tillfrågade nöjda med den verksamhet de har besökt. Det är en ökning från 2010 med 1 procentenhet.

85 procent av brukarna känner sig välkomna och väl bemötta av personalen. Det är ungefär samma resultat som 2008 och 2010. 83 procent känner sig trygga i våra lokaler. Det är en ökning från 2010 då resultatet var 80 procent. Den nya frågan ”upplever du att alla besökare behandlas lika” får positiva svar av 85 procent. Endast 5 procent svarade nej på den frågan.

Det område som bör prioriteras för att förbättra kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet är ”Anläggningarnas och lokalernas skötsel”. Undersökningen visar att det finns behov för utveckling där.

I undersökningen har vi även fått in 1 528 synpunkter, förslag och idéer, så kallade fritextsvar. Dessa kommer att analyseras verksamhetsvis och utifrån det materialet kommer både mindre och större åtgärder att vidtas.

Resultaten visar inte att det är några stora skillnader i upplevelse mellan män och kvinnor i det stora hela. Men i olika delar av verksamheten finns skillnader mellan hur män och kvinnor har svarat på frågorna. På några av anläggningarna behöver vi tänka särskilt på hur kvinnorna kan trivas bättre och uppleva skötseln bättre. Det gäller t.ex. Botkyrka rackethall och Badhusen i Botkyrka. Andra verksamheter behöver analysera varför männen trivs sämre och är mindre nöjda än kvinnorna. Det gäller exempelvis Tumbascenen och Botkyrka konsthall.

Intresserad av att läsa mer?

Självklart varierar resultaten mellan olika verksamheter. I högermarginalen kan du ladda ned rapporten där du kan läsa om vad Botkyrkaborna tycker om de olika verksamheterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Bibliotek & kultur