Medborgarundersökning om kultur och fritid

Barn som badar

Under våren 2013 gjorde Botkyrka kommun en intervjuundersökning om hur mycket kultur- och fritidsverksamheterna används.

•1000 intervjuer gjordes i sex av kommunens centrum.

•De som svarade var 16 år och uppåt.

De verksamheter vi frågade om var bland annat:

•bibliotek

•badhus

•Botkyrka konsthall

•Botkyrka rackethall

•Tumbascenen

•Subtopia/Hangaren

•Riksteatern Hallunda

•bio och film

•teater-, cirkus- och opera-föreställningar

•idrottsevenemang och matcher

Syftet med undersökningen var att:

• Ta reda på hur stor andel av medborgarna som utnyttjar de olika verksamheterna.

• Ta reda på varför vissa väljer att inte utnyttja kultur- och fritidsverk-samheten i kommunen.

• Kartlägga hur människor rör sig mellan kommunens olika delar för att delta i kultur- och fritidsverksamhet.

• Få verktyg för att utveckla och förbättra kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Hur många använder kultur- och fritidsverksamheterna?

• Det är generellt sett något fler kvinnor än män som besöker våra verksamheter, men skillnaden i besöksfrekvens mellan kvinnor och män är liten.

• De vanligaste anledningarna till att man inte besöker våra verksamheter är att man inte är intresserad, inte känner till dem eller inte har tid.

• Det är ingen stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller varför man inte besöker verksamheterna.

• Rörligheten mellan kommundelar är inte särskilt stor, det är vanligast att man besöker verksamheter som ligger i närheten av där man bor. Generellt sett kan vi se en minskning av andelen som besökt våra verksamheter jämfört med undersökningen 2011.

Hur viktiga är kultur- och fritidsverksamheterna?

•Varannan Botkyrkabo tycker att det är mycket viktigt att det finns bio-, teater-, cirkus- och operaföreställning i Botkyrka. Ungefär 3 av 4 tycker att fritidsgårdar är viktiga för kommunen.
•6 av 10 tycker det är mycket viktigt att det finns badhus och motionsspår i den egna kommunen. Ungefär 40 procent av de tillfrågade hade besökt någon av Botkyrkas idrottsarenor under året.
•39 procent tycker det är mycket viktigt att det finns en konsthall i Botkyrka.
•Det är något fler kvinnor än män som besöker kultur- och fritidsverksamheterna, men skillnaden i besöksfrekvens mellan kvinnor och män är liten.

Resultatet av undersökningen

Bibliotek

64 procent av de tillfrågade har besökt något av biblioteken i Botkyrka under det senaste året. Av dem som besökt biblioteken är 56 procent kvinnor och 44 procent män. Det är mindre andel av den yngsta åldersgruppen (16-25 år) som har besökt ett bibliotek jämfört med övriga åldersgrupper där det är ungefär lika.

Tumbascenen

Av samtliga svarande sade 32 procent att de hade besökt Tumbascenen under det senaste året.

Av dem som hade besökt Tumbascenen var 60 procent kvinnor och 40 procent män. En större andel av de yngre (16-25 år) och de äldre (över 65 år) i urvalsgruppen har besökt Tumbascenen jämfört med i andra åldersgrupper.

Botkyrka konsthall

23 procent av de tillfrågade har besökt Botkyrka konsthall det senaste året. Av dem som har besökt konsthallen är 57 procent kvinnor och 43 procent män. Det är vanligast bland personerna över 65 år att man har besökt konsthallen. Det är också vanligare bland pensionärerna jämfört med övriga sysselsättningar.

Subtopia/Hangaren

23 procent av de tillfrågade har besökt Subtopia/Hangaren under det senaste året. Ungefär lika många kvinnor som män i urvalsgruppen har besökt Sub-topia/Hangaren. Det är vanligare bland de yngsta (16-25 år) än bland de äldsta (över 65 år) att man har besökt Subtopia/Hangaren.

Har du under det senaste året i Botkyrka…

Gått på teater, cirkus- eller operaföreställning? Av samtliga tillfrågade är det 31 procent som under det senaste året har gått på teater, cirkus- eller operaföreställning i Botkyrka. Av dem som gått på teater, cirkus- eller operaföreställning var 62 procent kvinnor och 38 procent män. Det är vanligast i åldersgruppen över 65 år att man har varit på en föreställning. Det är också vanligast bland pensionärerna i urvalsgruppen jämfört med andra sysselsättningar.

Sett på bio/film? Av samtliga tillfrågade var det 33 procent som sett på bio/film i Botkyrka under det senaste året. Av dem som har sett på bio/film var 64 procent kvinnor och 37 procent män (avrundningen till heltal gör att summan inte blir exakt 100 procent). Det är också vanligast i den yngsta åldersgruppen (16-25 år) och i den äldsta (över 65 år).

Deltagit i Hjärta Botkyrka? Av samtliga tillfrågade är det 3 procent som har deltagit i Hjärta Botkyrka. Det är 32 personer. Av dessa är cirka hälften kvinnor och hälften män.

Varit på match/tävling som åskådare? Av samtliga tillfrågade har 24 procent varit på match/tävling som åskådare. Av dem som har varit på match/tävling är 45 procent kvinnor och 55 procent män. Andelen personer i urvalsgruppen som har varit på match/tävling som åskådare har sjunkit från 35 procent till 24 procent jämfört med medborgarundersökningen 2011.

Medborgarkontoren

52 procent av de tillfrågade har besökt något av medborgarkontoren i Botkyrka under det senaste året. Av dem som har besökt medborgarkontoren är cirka hälften kvinnor och hälften män. Det är vanligast i åldersgruppen 36-45 år att man har besökt ett medborgarkontor. Det kan bero på att det är vanligt att personer i den åldern söker förskoleplats eller har andra ärenden som gäller barnomsorg.

Badhusen i Botkyrka

Av samtliga i urvalsgruppen är det 39 procent som har besökt något av badhusen i Botkyrka under det senaste året. Baden är i princip lika populära. Lika stor andel av gruppen kvinnor som av gruppen män har besökt badhusen. Man ser ingen skillnad mellan kvinnor och män när det gäller vilket badhus man har besökt. 57 procent i åldersgruppen 16-25 år har besökt något av badhusen jämfört med 22 procent i åldern över 65 år. Det är störst respektive minst andel i de olika åldersgrupperna.

Botkyrka rackethall

11 procent av samtliga tillfrågade har besökt/använt Botkyrka rackethall under det senaste året. Av dem som har besökt rackethallen är ungefär hälften kvinnor och hälften män. Det är vanligast i den yngsta åldersgruppen (16-25 år) att man har be-sökt rackethallen, och ovanligast bland personer som är 56 år och äldre. Det är vanligare bland studerande att man har besökt rackethallen jämfört med andra sysselsättningar.

Motionsspår i Botkyrka

Av samtliga tillfrågade är det 48 procent som har besökt/använt ett motionsspår i Botkyrka under det senaste året. Av dem som har använt ett motionsspår är 58 procent kvinnor och 42 procent män. Det är ovanligast i den äldsta åldersgruppen (äldre än 65 år) att man har använt ett motionsspår, men frekvensen på 41 procent är ändå relativt hög.

Botkyrka kommuns idrottsarenor (Brunna IP, Storvretens IP, Brantbrinks IP, Tumba idrottsarena)

39 procent av samtliga tillfrågade har besökt/använt någon av idrottsarenorna i Botkyrka under det senaste året. Av dem som har besökt en idrottsarena är 53 procent kvinnor och 47 procent män.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 juni 2017
Bibliotek & kultur