Stäng meddelande

Bostad och hälsa

Lägenheter i Botkyrka

Foto: Sten Modén

Största delen av vår tid tillbringar vi inomhus. Därför är det viktigt med en bra inomhusmiljö i bostäder och lokaler så att vi får vara friska och må bra.

Trots att våra bostäder i de flesta fall håller en hög standard kan man ibland uppleva hälsobesvär med koppling till inomhusmiljön. Fuktskador, dålig ventilation, låg inomhustemperatur, radon eller buller är exempel på saker som kan påverka hälsan negativt.

Ansvar över boendemiljön

Upplever du besvär orsakade av inomhusmiljön ska du som boende i flerbostadshus i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Som ägare till en bostadsrätt så är du själv ansvarig för vissa områden, se föreningens stadgar eller tala med styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens.

Om du inte får hjälp av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen med inomhusmiljö-problem kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, se sidan om klagomål på bostäder och lokaler. När en anmälan inkommit till miljö- och hälsoskyddsnämnden görs en bedömning av om det föreligger en risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalkens regler.

En olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken är ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Om problemen i bostaden saknar hälsokoppling kan du istället vända dig till hyresnämnden som medlar i tvister som rör bostäder och lokaler.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Bo & bygga