Stäng meddelande

Radon

Radon är en gas som kan komma in i ditt hus.

Radon är en osynlig och luktlös gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som avger strålning. Olika typer av mark innebär olika risker för höga radonhalter. Radongas i berggrund och jordlager kan tränga upp ovan mark i genomsläppliga underlag som grusåsar om det inte t. ex stoppas av tät mark som lera.

Riskområdena i Botkyrka finns utmärkta på webbkartan (se länk längst ner på sidan).

Även i hus som står inom ett område som klassats som lågrisk kan höga radonhalter uppmätas inomhus. Säkraste sättet att få svar om du har höga radonhalter i din bostad är att mäta radonhalten.

Läs mer om markradon-kartan längre ner på sidan.

Hur gör jag för att mäta radon?

På Swedacs hemsida kan du hitta de företag i Sverige som är ackrediterade mätlaboratorier för radon i inomhusluft.

För att hitta rätt, välj Kategorisök, välj sedan Ackrediteringsområde Aktivitetsmätning och välj slutligen delområde Luft.

Botkyrka kommun har inget avtal med något av dessa företag utan du kan vända dig direkt till vilket du vill. Bor du i en lägenhet vänder du dig till fastighetsägaren.

Kan radon komma in i huset och är det farligt?

Radongas kan tränga in i din bostad t. ex genom sprickor i grunden eller via otätheter där el-, vatten och avloppsrör går in i huset. Om man bor i ett hus med höga radonhalter kan man på lång sikt få skador på lungor och luftvägar. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Man bör alltså ha så låga radonhalter som möjligt i sin bostad. Radon kan även komma in via dricksvattnet eller från byggnadsmaterialet som kallas blågrå lättbetong (tillverkades 1929-1975).

Gällande riktvärde för befintliga bostäder är enligt Folkhälsomyndigheten 200 Becquerel (Bq) radongas per kubikmeter luft. Halter som överstiger detta kan betraktas som en olägenhet för människors hälsa.

Radon i dricksvatten

Allt vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon, i olika halter. Det kommunala vattnet renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför inget, eller väldigt låga halter radon.

Radon i dricksvatten kan, som dryck, långsiktigt ge skador på mage och tarm. När det gäller radon i vatten gäller gränsvärdena för privata brunnar 100 Bq per liter som tjänligt med hälsomässig anmärkning och 1000 Bq per liter som otjänligt.

Den största hälsorisken med att ha radon i sitt vatten är att radonet övergår till inomhusluften och att man andas in det.

Provtagning av radon i dricksvatten kan man göra i samband med den ordinarie provtagningen av sitt dricksvatten.

Markradon-kartan

Markradon-kartan visar indelning efter riskområden. Den är bra som underlag för den som ska bygga nytt så att man kan klara de värden som krävs i bygglagstiftningen sedan 1981.

Den kan även vara bra information för den som ska köpa ett hus eller för den som vill veta hur det är med radonhalten i det område där man bor. Observera dock att gränserna inte är exakta.

För befintliga hus är det viktigt att veta halten inomhus och den kan man bara få reda på genom att göra en mätning. Variationen är stor och det kan finnas radon i hus trots att de ligger i ett lågriskområde precis som det inte behöver finnas någon radon i ett hus som ligger i ett högriskområde. I hus som fått bygglov 1981 eller senare är det troligare med låga radonhalter. Detta eftersom dagens krav vid nybyggnation gäller sedan 1981.

Halten i huset beror på många saker. Sprickor eller otätheter i grundplattan, otätheter kring vatten-, el- och avloppsrör, otäta luckor till fjärrvärmekulvert etc. kan göra att radongas kommer in i huset från marken. Sprängsten som lagts dit då huset byggdes och som kanske har högre radonhalter än marken kan också vara en källa till höga radonhalter.

Då radongas kommer in i huset spelar också ventilationen roll för hur mycket som stannar kvar eller vädras ut. När det gäller äldre hus kan alltså stora skillnader finnas mellan två hus intill varandra trots samma fabrikat, byggfirma, byggår etc. I hus med blågrå lättbetong kan dessutom strålning komma från byggmaterialet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2019
Bo & bygga